Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Emerytura a prawo do zasiłku

Jak posiadanie prawa do świadczenia emerytalnego wpływa na prawo do innych świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, tj. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych? 

Czytaj więcej

Praca z nastolatkiem

Wspierając rodzinę, która przeżywa trudności w związku z dojrzewaniem syna czy córki, warto skupić się przede wszystkim na przekazaniu wiedzy na temat okresu dorastania, ponieważ podstawą pomocy swojemu dziecku jest postawa zrozumienia i życzliwości wobec jego potrzeb. 

Czytaj więcej

Nastolatek w rodzinie

W wielu rodzinach z dorastającymi dziećmi zaczynają pojawiać się nieznane wcześniej wyzwania. Dorośli są zaskoczeni zmianami, jakie przechodzi ich syn czy córka, niepokoją się dystansem, jaki pojawia się między nimi a dzieckiem, nie rozumieją niektórych zachowań czy reakcji młodego człowieka. Coraz częściej skarżą się na poczucie bezradności i braku wpływu w kontakcie z nastolatkiem. Aby w tych nowych warunkach podtrzymać bezpieczną i wartościową więź z dzieckiem, warto dowiedzieć się więcej o tym, co ono w tym szczególnym okresie przeżywa i jakie jest tego podłoże.

Czytaj więcej

Procedury antymobbingowe w ośrodkach pomocy społecznej

Kodeks pracy w art. 94³ nakłada na każdego pracodawcę, bez wyjątku, obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Jest to bardzo lakoniczny przepis, pozostawiający zupełną swobodę w jego stosowaniu. W związku z brakiem ustawowych wytycznych dotyczących sposobów zapobiegania mobbingowi, opracowanie, a następnie wdrożenie polityki antymobbingowej nie jest prostym zadaniem.

Czytaj więcej

Superwizja czy metodyka pracy socjalnej?

Przepisy dotyczące superwizji pracy socjalnej wprowadzono do ustawy o pomocy społecznej w 2011 roku, jednak na prawdziwą superwizję, spełniającą oczekiwania i potrzeby pracowników socjalnych przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Czytaj więcej

Między wspieraniem a interwencją

Od 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje zarówno pracownika socjalnego, jak i asystenta rodziny do współdziałania ze sobą w zakresie pracy na rzecz rodziny. Upraszczając, można powiedzieć, że pracownik socjalny odpowiada za udzielanie pomocy rodzinie, a asystent rodziny za wsparcie. Kto zatem odpowiada za podjęcie interwencji w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia członków rodziny?

Czytaj więcej

Seksualnie pełnosprawni

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną jest zagadnieniem i obszarem wciąż budzącym wiele emocji i wątpliwości. Jednym z najpowszechniejszych mitów funkcjonujących w naszym społeczeństwie jest przekonanie, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są aseksualne, a więc nie posiadają żadnych potrzeb i pragnień w tej sferze swojego funkcjonowania.

Czytaj więcej

Schizofrenia

Schizofrenia występuje na całym świecie, we wszystkich kręgach kulturowych. Choruje na nią około między 1 a 1,6 % światowej populacji. 

Czytaj więcej

Podwyższanie kwalifikacji pracowników OPS a obowiązki pracodawcy

Kiedy pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu szkoleniowego i innych świadczeń przewidzianych w Kodeksie pracy? Czy zawsze jest do tego zobowiązany, jeśli pracownik podwyższa swoje kwalifikacje?

Czytaj więcej

Refleksje etyczne o pieczy zastępczej

Dla opiekuna zastępczego, najważniejsze jest dobro dziecka. Jego ochrona i praca na jego rzecz. Jednocześnie opiekun nie może zapomnieć o rodzicach powierzonych dzieci. O swojej rodzinie, współmałżonku i własnych dzieciach oraz o swoich krewnych. Jak to wszystko pogodzić, by każdą ze stron traktować jak unikalne i wartościowe osoby i nie być wówczas w konflikcie z sobą, dzieckiem, rodziną czy urzędem?

Czytaj więcej

Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Statystyki są alarmujące – Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem liczby samobójstw osób nieletnich. W latach 2015–2016 w Polsce ponad 11 tysięcy osób targnęło się na własne życie, blisko 55% przypadków zakończyło się zgonem. Spośród tej liczby, 1029 dzieci, młodzież i młodzi dorośli do 24. roku życia.

Czytaj więcej

Definicja rodziny w przepisach o świadczeniach rodzinnych i świadczeniu wychowawczym

Prawidłowe rozumienie pojęcia rodziny, zdefiniowanego w przepisach, jest warunkiem koniecznym dla ustalenia prawa do świadczeń. Jak wygląda kwestia definicji rodziny w orzecznictwie? Czy pozostawia ono miejsca na swobodną interpretację przepisów?
 

Czytaj więcej