Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Cyberbullying – przemoc w sieci

Wraz ze wzrostem dostępności Internetu i popularności portali społecznościowych rośnie liczba zjawisk przemocowych w sieci. Pracownik socjalny, jako osoba niekiedy „pierwszego kontaktu”, może mieć kluczowe znaczenie w procesie udzielania pomocy ofierze tego rodzaju przemocy. Wsparcie psychiczne i operacyjne daje szansę powstrzymania cyberprzemocy i zredukowania szkód, które ona spowodowała.

Czytaj więcej

Usamodzielnianie zaczynamy w dniu przyjęcia dziecka do pieczy

Kilka lat temu, kiedy pierwsze dziecko powierzone naszej pieczy zbliżało się do magicznego wieku lat osiemnastu, kiedy trzeba było pomóc mu podjąć decyzję związaną nie tylko z wyborem szkoły, zawodu, miejsca zamieszkania, ale co może się wydać dziwne – z wyborem opiekuna usamodzielnienia – zadałam sobie wiele pytań. 

Czytaj więcej

Nowelizacja k.p.a. a postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej – wybrane aspekty

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) znowelizowano Kodeks postępowania administracyjnego. W k.p.a. pojawiły się całkiem nieznane dotąd w procedurze administracyjnej rozwiązania – mediacje, postępowanie uproszczone, milczące załatwienie sprawy, europejska współpraca administracyjna. Znalazły się też zmiany mające wprost przełożenie na prowadzone przez OPS-y postępowania w sprawie przyznania świadczeń.

Czytaj więcej

Terapia przez zabawę – wskazówki do pracy z rodziną

Ponieważ zabawa jest normalną aktywnością każdego dziecka, może być wykorzystywana nie tylko w gabinetach psychologicznych, ale również przez opiekunów małych klientów jako metoda wspierania, pomoc w radzeniu sobie z dziecięcymi kłopotami, a także sposób na poznanie własnego dziecka i wzmacnianie więzi z nim. Istnieje wiele zabaw, gier i aktywności, które warto zaproponować rodzicom dziecka borykającego się z konkretną trudnością. 

Czytaj więcej

Terapia przez zabawę

Obok potrzeb fizjologicznych oraz potrzeb związanych z doświadczeniem opieki i miłości ze strony opiekuna każde dziecko posiada również potrzebę zabawy.

Czytaj więcej

Zakończenie współpracy z pracownikiem socjalnym – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy

Bez względu na sposób, w jaki doszło do rozwiązania stosunku pracy zarówno na kierowniku ośrodka pomocy społecznej, jak i na pracowniku socjalnym spoczywają pewne prawa i obowiązki związane z dopełnieniem wszelkich formalności z tym związanych.

Czytaj więcej

Dysproporcja pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową skarżącego

Jak postępować w przypadku, kiedy to deklarowana przez klienta OPS wysokości dochodu nie jest zgodna z jego rzeczywistą sytuacją majątkową? 

Czytaj więcej

Pomoc osobom bezdomnym – między wytycznymi a praktyką

W kwietniu 2017 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym. W czerwcu urzędy wojewódzkie przesłały wytyczne do ośrodków pomocy społecznej, a obecnie zbierają informacje w zakresie wdrożenia tych wytycznych. Tym  samym jednostki pomocy społecznej  stanęły w obliczu pilnej konieczności uregulowania kwestii pomocy osobom bezdomnym.

Czytaj więcej

Mindfulness w pracy socjalnej

Praca na stanowisku pracownika socjalnego wiąże się z emocjonalnym zaangażowaniem w sprawy klienta. Pracownik musi dokładnie poznać sytuacje bytowe osób i rodzin zgłaszających się po pomoc. Poznawanie ich sytuacji łączy się z uważnym słuchaniem, empatią, towarzyszeniem w procesie pomocowym, udzielaniem wsparcia na każdym etapie, motywowaniem.

Czytaj więcej

O postępowaniu z bezdomnymi cz. II

W perspektywie nadchodzącej zimy dyskusja wokół bezdomności nabiera szczególnej aktualności. Dodatkowym argumentem za tym, by procedury związane z bezdomnymi uaktualnić do wymogów zawartych w wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest przygotowywana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. 

Czytaj więcej

Jak udowodnić marnotrawienie świadczeń w pomocy społecznej?

Ustawy określające zasady udzielania świadczeń w ramach szeroko rozumianego systemu zabezpieczenia społecznego przewidują różnego rodzaju warunki, których spełnienie stanowi podstawę do udzielenia określonego typu wsparcia. Jednakże pomimo spełnienia ustawowych przesłanek przyznania danego świadczenia, przepisy przewidują sytuację, w której zachowanie odbiorcy świadczenia nie jest tolerowane i może wywołać negatywną dla niego w skutkach reakcję organu przyznającego takie świadczenia. Sytuacją taką jest marnotrawienie przyznanego świadczenia. 

Czytaj więcej