Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rodzina w kryzysie

W tej części zostaną przedstawione wskazówki, propozycje i inspiracje do tego, w jaki sposób postępować w pierwszym kontakcie z rodziną. Propozycje wynikają z perspektywy psychologicznej. Uwzględniają prawidłowości komunikacji międzyludzkiej, w tym procesy i mechanizmy zachodzące w systemach, jakimi są rodziny. Inspiracje uwzględniają wiedzę na temat funkcjonowania rodziny w szczególnych sytuacjach.

Czytaj więcej

O kłopotach wychowawczych i rozsądnym ustalaniu granic

Problemy wychowawcze pojawiają się, między innymi, jako odpowiedź na niewłaściwe decyzje rodziców, ich niekonsekwencję, brak umiejętności ustalenia rozsądnych granic, konflikty. Cały wachlarz trudności wychowawczych występuje, gdy rodzice nie okazują dzieciom miłości albo robią to bardzo rzadko, na przykład w odpowiedzi na dobre zachowanie czy dobrą ocenę.

Czytaj więcej

Strajk w OPS

Regulacje dotyczące strajku znajdziemy w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r. (t.j.: z dnia 17 stycznia 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 174 ze zm.). Strajk stanowi końcowy etap sporu zbiorowego w sytuacji, gdy stronom tego sporu na wcześniejszym etapie nie uda się dojść do porozumienia. Strajk jest więc ostatecznością w walce o interesy pracowników.

Czytaj więcej

Świadczenie uzupełniające a dochód w pomocy społecznej

Wpływ świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji na dochód osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej i ponoszącej odpłatność za świadczenia z pomocy społecznej

Czytaj więcej

Decyzja w sprawie przyznania zasiłku stałego a ubezpieczenie zdrowotne

W praktyce OPS-ów spotyka się decyzje w zakresie ustalenia prawa do zasiłku stałego, w których sentencja zawiera nie tylko rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania tego świadczenia, ale także rozstrzygniecie w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Czy jest to jednak prawidłowa praktyka?

Czytaj więcej

Zwolnienie z winy pracownika - możliwe przypadki w praktyce

Pracodawca, chcąc rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika, może brać pod uwagę albo rozwiązanie tej umowy za wypowiedzeniem albo bez zachowania okresu wypowiedzenia. Co jeszcze należy wiedzieć?

Czytaj więcej

Przestępczość wśród młodzieży

Zjawisko przestępczości występującej wśród młodzieży stale pozostaje w kręgu zainteresowania badaczy w obszarze teoretycznym i praktycznym. Nieustannie poszukujmy nowych sposób korygowania kryminogennych zachowań i różnych form społecznego niedostosowania. Większość szkół i ośrodków boryka się ze zjawiskiem przestępczości wśród swoich wychowanków. Aby skutecznie radzić sobie z tym problemem, warto zapoznać się z podstawową wiedzą dotyczącą tego zjawiska, mechanizmami jego powstawania i sposobami radzenia sobie.

Czytaj więcej

Samobójstwo rozszerzone

Do samobójstwa często prowadzi brak jakiejkolwiek nadziei. Samobójstwo to dramatyczne działanie osoby, która ogarnięta jest intensywnym stanem beznadziei, bezradności, to akt desperacji osoby, która ma poczucie braku sensu dalszego życia i nie dostrzega innej opcji, która przyniosłaby jej pomoc w cierpieniu, którego aktualnie doświadcza.

Czytaj więcej

Lęki dzieci i nastolatków

Dojrzewanie to okres, w którym zachodzą poważne zmiany w rozwoju fizycznym, poznawczym, emocjonalnym, a także w obszarze społecznych kontaktów. To początek budowania niezależności i samodzielności. Na pierwszy plan wysuwają się indywidualne potrzeby, ambicje i plany. W tym czasie intensywnego wzrostu, niemal we wszystkich obszarach życia, mogą pojawiać się napady lękowe i ataki paniki.

Czytaj więcej

Asystentura rodzinna – niekończąca się opowieść

Wielokrotnie już pisałam o pracy z rodzinami, w których występują problemy opiekuńczo- -wychowawcze. Artkuły te pokazywały różne oblicza tej pracy (zarówno od strony obowiązków gminy, jak i współpracy pomiędzy pracownikiem socjalnym a asystentem rodziny). Czas zatem, po ponad siedmiu latach od wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na pewnego rodzaju podsumowanie oraz podzielenie się nowymi refleksjami na ten – wydawałoby się – już dogłębnie opisany temat.

Czytaj więcej

Co czeka OPS-y po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej?

Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. to temat, którego waga wymaga poświęcenia mu osobnego artykułu.

Czytaj więcej

XX Ogólnopolski Festiwal Artystyczny „Bez Barier" – Święta Góra 2019

Oskar Ozi Wasilewski z Łodzi (łódzkie), Ewa Günther z Kościana (wielkopolskie) oraz Norbert Krzyżaniak z Brzezia (wielkopolskie) zostali zwycięzcami XX Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier" – Święta Góra 2019 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego.

Czytaj więcej