Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru

26 czerwca 2018

NR 52 (Marzec 2018)

Między wspieraniem a interwencją
Dylematy asystenta rodziny

0 2074

Od 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje zarówno pracownika socjalnego, jak i asystenta rodziny do współdziałania ze sobą w zakresie pracy na rzecz rodziny. Upraszczając, można powiedzieć, że pracownik socjalny odpowiada za udzielanie pomocy rodzinie, a asystent rodziny za wsparcie. Kto zatem odpowiada za podjęcie interwencji w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia członków rodziny?

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej1 (dalej: u.p.s.) jest znacznie szerszy niż ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dalej: u.w.r. Oznacza to, że objęcie danej rodziny asystą nie powoduje zakończenia pracy pracownika socjalnego na rzecz tej rodziny. Wręcz przeciwnie – asysta jest kolejną usługą kierowaną do rodziny w ramach pomocy społecznej, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej. 

POLECAMY

Relacja pracownika socjalnego i asystenta rodziny z członkami rodziny ma zdecydowanie inny charakter. Pracownik socjalny jest dostarczycielem pomocy, a asystent rodziny wsparcia. Czym się różni pomoc od wsparcia? Obydwa pojęcia są związane z relacją człowieka, któremu świadczona jest pomoc czy udzielane wsparcie, z innym człowiekiem/grupą ludzi lub instytucją, która dostarcza pomocy lub wsparcia. Z tego powodu mówi się raczej o relacji czy interakcji pomagania czy wsparcia2.

Pomoc a wsparcie 

Pomoc to [...] pewien rodzaj relacji międzyludzkiej przybierającej postać interakcji niewymuszonej, zorientowanej na przyniesienie korzyści jednej ze stron, przy czym obie strony zgadzają się co do tego, która ma odnieść korzyści3. Jest to relacja niesymetryczna – pomagający ma „coś”, czego potrzebuje osoba, na rzecz której świadczona jest pomoc. Pomagający nie bierze odpowiedzialności za odbiorcę pomocy, zawłaszcza jego podmiotowości, co oznacza, że biorca pomocy jest w pełni odpowiedzialny za siebie i za swoje postępowanie oraz zachowuje pełną autonomię i inicjatywę. Relacja pomocowa zakłada również aktywność biorcy pomocy na rzecz zmiany sytuacji trudnej, w której się znalazł, która przybiera formę współpracy z pomagającym4

Z kolei wsparcie5 [...] to rodzaj interakcji społecznej, która zostaje podjęta przez jednego lub obu uczestników w sytuacji problemowej, trudnej, stresowej lub krytycznej6. Celem tej interakcji jest zmniejszenie stresu, opanowanie kryzysu przez towarzyszenie, tworzenie poczucia przynależności i bezpieczeństwa oraz nadziei7. Relacja wsparcia charakteryzuje się wzajemnością i wymianą doświadczeń między wspieranym a wspierającym. Głównym celem tej relacji jest przezwyciężenie przez wspieranego sytuacji trudnej, w jakiej się znalazł, rozwiązanie jego problemów, opanowan...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy