Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Przed interwencją

Pracownicy socjalni podejmują trudne decyzje. Odebranie dziecka z rodziny wiąże się z ogromem cierpienia i stresem. To strata dla rodziców  i nowa, nieznana sytuacja, z którą będzie musiał zmierzyć się mały człowiek. Okoliczności te powodują wewnętrzne napięcie oraz masę wątpliwości, z jakimi trzeba się liczyć. Czasem jedyną alternatywą jest wybór mniejszego zła i świadomość działania na rzecz poprawy, 
jaka nastąpić ma dopiero w pewnej dłuższej perspektywie.

Czytaj więcej

Ponaglenie a skarga na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organ

Ponaglenie jest środkiem prawnym przysługującym stronie w sytuacji, gdy w jej sprawie organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Przedmiotem skargi może być natomiast zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, jak również przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Czytaj więcej

Zwolnienie lekarskie a rozwiązanie stosunku pracy

Prawo pracy zabrania wypowiadania umów o pracę w czasie nieobecności pracownika spowodowanej chorobą. Nie oznacza to jednak, że osoby takiej nie można w ogóle zwolnić. Jak zatem wygląda kwestia dotycząca zwolnień lekarskich oraz praw kierownika OPS w zakresie możliwości rozwiązania stosunku pracy oraz okresów ochronnych dla pracowników?

Czytaj więcej

Praca z zaburzeniami lękowymi

Zachęcanie klientów do skorzystania ze wsparcia i leczenia w przypadku podejrzenia zaburzeń lękowych przez pracowników socjalnych wymaga przede wszystkim stworzenia atmosfery wspierania. Nawiązanie oraz podtrzymanie kontaktu jest podstawą, rokującą na budowanie współpracy i zaufania. Jednak aby podjąć te działania, warto przyjrzeć się zagadnieniom zaburzeń lękowych i jednej z metod terapii poznawczo-behawioralnej.

Czytaj więcej

Organizowanie społeczności lokalnej

Termin „praca socjalna” zawiera w sobie wszystkie działania, jakie wykonuje pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej. Pracownik socjalny działa na rzecz osób, rodzin, grup czy środowisk społecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Czytaj więcej

Opiekun zastępczy to rozwiązanie nie problem

Opiekun zastępczy pracuje pod presją czasu i opinii społecznej, mierzy się przy tym z wieloma wyzwaniami jednocześnie. To, co w rodzinach z jednym czy dwójką dzieci dzieje się przez rok, w rodzinie zastępczej dzieje się w ciągu tygodnia czy miesiąca. A praca ze zranionym dzieckiem to nie to samo, co z dzieckiem, które wychowało się w szanującej i wspierającej się rodzinie. 

Czytaj więcej

Pracownik socjalny – zawód zagrożony

Od kilku lat pracownicy socjalni są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Ci starsi stażem powoli zaczynają przechodzić na emeryturę, a nowych przybywa w zastraszająco wolnym tempie. Na uczelniach, które z powodzeniem przez lata kształciły studentów na kierunku praca socjalna, brakuje kandydatów, kierunek nie jest otwierany. Coraz więcej OPS-ów boryka się z problemem spełnienia ustawowego warunku zatrudnienia co najmniej trzech pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Czytaj więcej

Dowody w postępowaniach w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

Postępowanie dowodowe w sprawach świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), do którego odsyła przepis art. 14 ustawy o pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Seksualność osób w spektrum autyzmu – wyzwania terapeutyczne

Właściwości seksualne osoby ludzkiej formują się wraz z nią od początku życia, łatwo podlegają zranieniom i są uwikłane nierozdzielnie w wiele problemów osobistych, zwłaszcza tych najbardziej intymnych

Kazimierz Obuchowski

Czytaj więcej

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (cz. 1)

Dlaczego Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (dalej: SRPS) jest niezbędnym elementem umożliwiającym kreowanie skutecznej polityki społecznej i jak podejść do jej opracowania.

Czytaj więcej

Borderline. Cz. II

Diagnoza pod kątem zaburzeń osobowości wzbudza niepokój i jest kontrowersyjna dla wielu pacjentów. Patrzenie na człowieka wyłącznie przez pryzmat zaburzonej (chorej) osobowości jest szkodliwe, podobnie jak rozpatrywanie zaburzenia tylko w zakresie kryteriów diagnostycznych. Chorego często dotyka stygmatyzacja, a samemu zaburzeniu osobowości towarzyszy szereg mitów, z którymi należałoby się rozprawić.

Czytaj więcej

Przypadki szczególnie uzasadnione, czyli o ekstraświadczeniach z pomocy społecznej

Istnieje katalog świadczeń z pomocy społecznej, w przypadku których, aby przyznanie ich było możliwe, organy powinny brać pod uwagę spełnienie dodatkowej przesłanki – „szczególnie uzasadnionego przypadku”. Ponieważ ustawa nie przybliża definicji tego określenia, szukać jej trzeba, poddając analizie orzecznictwo.

Czytaj więcej