Autor: Ewelina Gumienna

Specjalista prawa pracy.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Płace i dodatki w ośrodkach pomocy społecznej

Zgodnie z treścią art. 123 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych. Pracownik ośrodka pomocy społecznej posiada zatem status pracownika samorządowego, a tematyka wynagrodzeń tej grupy zawodowej została ujednolicona w ustawie o pracownikach samorządowych (dalej: uops) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Czytaj więcej

Niepełnosprawny pracownik w ośrodku pomocy społecznej

Niepełnosprawny pracownik ma zagwarantowanych znacznie więcej przywilejów od pozostałych członków załogi i może korzystać z szeregu uprawnień pracowniczych. Jakie obowiązki ma kierownik OPS zatrudniający osobę niepełnosprawną, jakie prawa z tego tytułu należą się niepełnosprawnemu i czy jednostka pomocy społecznej może mieć z tego tytułu jakieś korzyści.

Czytaj więcej

Urlopy w ośrodku pomocy społecznej

Okres wakacyjny nakłada na pracodawcę obciążenie związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania ośrodka ze względu na wykorzystywanie przez pracowników dłuższych urlopów wypoczynkowych. Jakimi narzędziami dysponuje kierownik OPS w zakresie organizacji pracy w miesiącach wakacyjnych?

Czytaj więcej

Przechodzenie pracownika socjalnego na emeryturę

Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego, który zamierza uzyskać prawo do emerytury, jest złożenie wniosku o przyznanie tego świadczenia do inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego według miejsca zamieszkania. Nie jest jednak w tym zakresie osamotniony – kierownik ośrodka pomocy społecznej ma bowiem obowiązek pomóc pracownikowi w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.

Czytaj więcej

Zakończenie współpracy z pracownikiem socjalnym – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy

Bez względu na sposób, w jaki doszło do rozwiązania stosunku pracy zarówno na kierowniku ośrodka pomocy społecznej, jak i na pracowniku socjalnym spoczywają pewne prawa i obowiązki związane z dopełnieniem wszelkich formalności z tym związanych.

Czytaj więcej

Czas pracy w ośrodkach pomocy społecznej

W Kodeksie pracy nie ma odrębnych przepisów regulujących zasady planowania czy rozliczania czasu pracy osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej. Artykuł 123 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej odsyła wprost do przepisów o pracownikach samorządowych.

Czytaj więcej

Podróże służbowe pracowników socjalnych

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej odbywający podróż służbową mają prawo do zwrotu kosztów przejazdu oraz innych należności z tym związanych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Akt ten został wydany na podstawie art.775 § 2 Kodeksu pracy. Kiedy i w jakim trybie należy rozliczyć podróże służbowe pracowników OPS?

Czytaj więcej

Procedury antymobbingowe w ośrodkach pomocy społecznej

Kodeks pracy w art. 94³ nakłada na każdego pracodawcę, bez wyjątku, obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Jest to bardzo lakoniczny przepis, pozostawiający zupełną swobodę w jego stosowaniu. W związku z brakiem ustawowych wytycznych dotyczących sposobów zapobiegania mobbingowi, opracowanie, a następnie wdrożenie polityki antymobbingowej nie jest prostym zadaniem.

Czytaj więcej

Podwyższanie kwalifikacji pracowników OPS a obowiązki pracodawcy

Kiedy pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu szkoleniowego i innych świadczeń przewidzianych w Kodeksie pracy? Czy zawsze jest do tego zobowiązany, jeśli pracownik podwyższa swoje kwalifikacje?

Czytaj więcej

Ocena pracownicza w ośrodkach pomocy społecznej

Ocena pracownika jest sądem wartościującym, wykorzystywanym w procesie zarządzania, który powstaje w wyniku porównania cech, kwalifikacji, zachowań czy efektów pracy pracownika w odniesieniu do innych pracowników lub ustalonego wzorca. 

Czytaj więcej

Zwolnienie lekarskie a rozwiązanie stosunku pracy

Prawo pracy zabrania wypowiadania umów o pracę w czasie nieobecności pracownika spowodowanej chorobą. Nie oznacza to jednak, że osoby takiej nie można w ogóle zwolnić. Jak zatem wygląda kwestia dotycząca zwolnień lekarskich oraz praw kierownika OPS w zakresie możliwości rozwiązania stosunku pracy oraz okresów ochronnych dla pracowników?

Czytaj więcej