Autor: Adam Lisowski

Konsultant prawny MOPR w  Gdańsku, autor specjalistycznych poradników z zakresu pomocy społecznej.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ustawa o doręczeniach elektronicznych a jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Uchwalona w dniu 18 listopada 2020 r. ustawa o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.) określa zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, zasady i warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.

Czytaj więcej

Placówka wsparcia dziennego – jak zrealizować zadanie gminy z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi, a uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i co do zasady dobrowolne. W niniejszym artykule przedstawione zostawią węzłowe zagadnienia związane z problematyką realizacji tego zadania przez gminę.

Czytaj więcej

Komisja rewizyjna rady gminy w OPS

Warto pochylić się nad problematyką związaną z rolą komisji rewizyjnej rady gminy w OPS i sprawdzić, jakich danych może ona żądać, a czego nie wolno jej udostępnić (akta osób korzystających z pomocy, wynagrodzenia pracowników, akta osobowe).

Czytaj więcej

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki (a kuratela)

Zgodnie z przepisem art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1359), sąd opiekuńczy może na wniosek opiekuna przyznać mu za sprawowanie opieki wynagrodzenie okresowe albo też wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Czytaj więcej

Cudzoziemiec w pomocy społecznej (dopuszczalne formy pomocy)

Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) regulują zasady przyznawania świadczeń określonych w tejże ustawie nie tylko w odniesieniu do osób posiadających obywatelstwo polskie, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom. W tym ostatnim jednak przypadku uregulowania zawarte w ustawie określają dodatkowe wymogi formalne, a także zakres możliwego wsparcia.

Czytaj więcej

Udzielanie informacjio osobach korzystających z pomocy społecznej innym organom i instytucjom – czy jest dopuszczalne, w jakich sytuacjach?

Przepis art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) formułuje dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych, dom pomocy społecznej, placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej), ogólną zasadę, zgodnie z którą w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych.

Czytaj więcej

Najczęstsze błędy proceduralne w decyzjach administracyjnych

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy Kodeksu stanowią inaczej. Jakkolwiek Kodeks postępowania administracyjnego nie definiuje wprost pojęcia „decyzja”, to jednak w przepisie art. 107 Kodeksu, wymienione zostały elementy formalne decyzji. W niniejszym artykule omówione zostaną zatem najczęstsze błędy proceduralne w decyzjach administracyjnych w odniesieniu do określonych prawem elementów składowych decyzji administracyjnej.

Czytaj więcej

Decyzja w sprawie świadczenia z pomocy społecznej – procedura odwoławcza

Przebieg procedury odwoławczej od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia z pomocy społecznej obwarowany jest szeregiem przepisów, w gąszczu których łatwo zgubić drogę. Na co należy zwrócić uwagę?
Czytaj więcej

Zwrot wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej po śmierci klienta w świetle przepisu art. 96 ustawy o pomocy społecznej

W przypadku śmierci klienta pomocy społecznej przepis art. 96 ustawy o pomocy społecznej reguluje zwrot wydatków, które zostały poniesione z tytułu pomocy społecznej. Warto znać niesione przepisem regulacje, dlatego poddajmy je szczegółowej analizie.

Czytaj więcej

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1427) regulują sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków oraz prowadzone przez organy egzekucyjne postępowanie. W wielu przepisach dotyczących tych zagadnień zaszły znaczące zmiany.

Czytaj więcej

Kiedy klient marnotrawi świadczenia

Pojęcie marnotrawienia przyznanych świadczeń z szeroko rozumianego systemu zabezpieczenia społecznego pojawia się w wielu aktach prawnych. Obowiązujące w tej kwestii przepisy warto wziąć pod lupę.

Czytaj więcej

Dowody w postępowaniach w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

Postępowanie dowodowe w sprawach świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), do którego odsyła przepis art. 14 ustawy o pomocy społecznej.

Czytaj więcej