Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Klient ze schizofrenią

Ponieważ aż 8 milionów Polaków cierpi na różnego rodzaju problemy i zaburzenia psychiczne, niewykluczone, że pracownik socjalny w swojej pracy spotka się z osobą z tego typu chorobą. Jak wówczas postępować, by nie zaszkodzić cierpiącemu?

Czytaj więcej

Zasiłek stały a uzyskanie jednorazowo dochodu należnego za dany okres w orzecznictwie sądów administracyjnych

W orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiły się w ostatnim okresie rozbieżne poglądy co do sposobu rozliczania dochodu należnego za dany okres w kontekście unormowania zawartego w przepisie art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na czym polegają owe rozbieżności i jaki jest dominujący pogląd w tej sprawie?

Czytaj więcej

Pomoc społeczna a pozbawienie wolności lub tymczasowe aresztowanie

Osoby osadzone w zakładach karnych oraz tymczasowo aresztowane z mocy przepisów art. 13 ustawy o pomocy społecznej tracą prawo do objęcia pomocą społeczną. Placówki, w których są umieszczone, zapewniają im bowiem utrzymanie na koszt państwa, zatem w tym zakresie nie znajdują się one w sytuacji uniemożliwiającej zaspokojenie niezbędnych potrzeb, która jest warunkiem koniecznym do otrzymania pomocy po myśli przepisów art. 2 ust. 1 i 3 ust. 1 tej ustawy.

Czytaj więcej

Praca z młodym pokoleniem – „milenialsi” i pokolenie „Z”

Ośrodki pomocy społecznej, podobnie jak inne instytucje i miejsca pracy, zmagają się z wyzwaniami rynku. Młode pokolenia pracowników mają dzisiaj inne oczekiwania wobec pracodawcy i samej pracy niż było to jeszcze kilka lat temu. Kim są przedstawiciele następców pokolenia „X”? W jaki sposób należy postępować z osobami wywodzącymi się z generacji „Y” i „Z”?

Czytaj więcej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) a dochód w pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych oraz pokrewnych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1872), rokrocznie podmioty wymienione w tej ustawie otrzymują tzw. trzynastkę. Warto omówić skutki jej uzyskania w kontekście przepisów o ustalaniu dochodu dla celów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pokrewnych.

Czytaj więcej

Tworzenie projektu socjalnego – jego etapy i struktura

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu, który ukazał się na tych łamach, na temat roli projektu socjalnego w procesie zmiany oraz przekonania, że udało mi się zachęcić Czytelników do wykorzystania tego narzędzia w pracy socjalnej, chciałabym opisać jak najbardziej przekonywująco, a zarazem krótko i przejrzyście, etapy projektu socjalnego i możliwości jego wykorzystania w zarządzaniu procesem zmiany.

Czytaj więcej

Jak budować w kliencie OPS poczucie sprawczości?

Można zaryzykować twierdzenie, że bez zrozumienia, iż specyfika funkcjonowania klienta ośrodków pomocy społecznej jest w dużym stopniu „upośledzona” jeśli chodzi o poczucie sprawczości i wiary we własne możliwości, nie można w zadowalający i skuteczny sposób mu pomóc.

Czytaj więcej

Klient ze schizofrenią. Motywowanie do leczenia i zasady bezpieczeństwa dla pracowników socjalnych. Cz. 1

Niniejszy artykuł będzie składał się z dwóch części, temat jest bardzo obszerny i chciałabym go Państwu przedstawić w obszarze teoretyczno-praktycznym. Pierwszy będzie dotyczył kwestii teoretycznych w oparciu między innymi o pracę prof. Antoniego Kępińskiego, w drugim zajmiemy się kategorią praktyczną, dotyczącą kontaktu z chorym, motywacją do leczenia oraz zasadami bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Jak wydać decyzję zgodną z Kodeksem postępowania administracyjnego?

Decyzja jest podstawowym aktem wydawanym przez wszystkie urzędy i organy administracji. Rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji. Poprawne wydanie decyzji wymaga spełnienia szeregu wymogów, a ich uchybienie może skutkować unieważnieniem decyzji.

Czytaj więcej

Trzynasta emerytura. Podmioty uprawnione i zasady przyznawania

Uchwalona w dniu 4 kwietnia 2019 r. ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 743) określa warunki nabywania prawa do tytułowego świadczenia oraz zasady jego wypłaty. Zgodnie z intencją projektodawców ustawy, celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie.

Czytaj więcej

300+ do wymiany. Analiza projektu ustawy o świadczeniu „Dobry start

Obowiązujący od 1 czerwca 2018 r. rządowy program „Dobry start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U., poz. 1061). W dniu 29 kwietnia br. na stronie rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy, która ma zastąpić dotychczasową podstawę prawną do świadczenia 300+.

Czytaj więcej

Razem przeciw przemocy

W Gostyniu odbyła się powiatowa konferencja „Razem przeciw przemocy” (17 maja 2019 r.) Uczestniczyło w niej blisko stu specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, wychowawców, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, terapeutów, adwokatów, kuratorów sądowych, mediatorów, przedstawicieli ochrony zdrowia i przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wszystkich gmin powiatu gostyńskiego.

Czytaj więcej