Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1427) regulują sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków oraz prowadzone przez organy egzekucyjne postępowanie. W wielu przepisach dotyczących tych zagadnień zaszły znaczące zmiany.

Czytaj więcej

Seksualność osób w spektrum autyzmu – wyzwania terapeutyczne

Właściwości seksualne osoby ludzkiej formują się wraz z nią od początku życia, łatwo podlegają zranieniom i są uwikłane nierozdzielnie w wiele problemów osobistych, zwłaszcza tych najbardziej intymnych

Kazimierz Obuchowski

Czytaj więcej

Trudności diagnostyczne przejawów przemocy seksualnej

Chociaż na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost zgłaszanych przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy skala zjawiska rośnie, czy też wzrasta poziom świadomości społecznej w zakresie istnienia problemu, który implikuje większą gotowość do zgłaszania podejrzeń dotyczących wykorzystywania i lepszą wykrywalność molestowania, zarówno przez społeczeństwo, jak i przez profesjonalistów. Powyższy fakt obliguje do zgłębiania wiedzy na temat różnic między naturalną aktywnością seksualną dzieci a zachowaniami, które świadczą o przemocy seksualnej kierowanej względem dzieci.

Czytaj więcej

Metody i techniki mentalizacji w pracy z dziećmi i młodzieżą

Zdolność do mentalizowania pozwala zrozumieć, że zarówno nasze, jak i innych zachowania są wynikiem uczuć, potrzeb, myśli i przekonań. Świadomość tego procesu bezpośrednio przekłada się na nasze odpowiedzi na zachowanie. Mentalizacja pozwala bardziej adekwatnie zareagować, bo odpowiadamy nie tylko na to, co dana osoba robi, ale przede wszystkim na to, co czuje i czego potrzebuje.

Czytaj więcej

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (cz. 1)

Dlaczego Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (dalej: SRPS) jest niezbędnym elementem umożliwiającym kreowanie skutecznej polityki społecznej i jak podejść do jej opracowania.

Czytaj więcej

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (cz. II)

W poprzedniej części artykułu omówiona została rola, jaką w opracowywaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych odgrywają diagnoza, w tym analiza SWOT oraz określenie wizji oraz misji strategicznych.

Czytaj więcej

Ocenić działania, czyli kilka słów o ewaluacji w pomocy społecznej

Potrzeba ewaluacji podejmowanych działań kojarzy się często z biznesem i funkcjonowaniem firm lub też działaniami opartymi na funduszach Unii Europejskiej. Jednak również w pomocy społecznej ewaluacja może okazać się wręcz niezbędnym narzędziem.

Czytaj więcej

Dzieci pozostawiane z przyczyn ekonomicznych

Rodzice, którzy z powodów ekonomicznych wyjeżdżają za granicę kraju, pozostawiają dzieci i rodziny w sytuacji, która staje się dla wszystkich poważnym wyzwaniem. Rozłąka z rodzicem czy rodzicami trwa kilka, a nawet kilkanaście lat. Pogoń za nadzieją na poprawę statusu ekonomicznego nierzadko wywołuje potrzebę wsparcia psychologicznego nie tylko dla dzieci, które zostają w kraju, ale także pozostałych opiekunów.
 

Czytaj więcej

Zastosowanie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i młodzieży ze spektrum zaburzeń autystycznych

Czym jest PSR, czyli Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach? Jak wykorzystać program „Kids Skills” – „Dam Radę!” do pracy z dziećmi z ASD, w pracy terapeutycznej? Co takiego proponuje i jak działa ten program, jakich uczy umiejętności?

Czytaj więcej

Zaburzenia lękowe u dziecka a specyfika okresu dojrzewania

Zadaniem osób pracujących na co dzień z młodzieżą jest umiejętność ustalenia, jakiego rodzaju pomoc będzie adekwatna i skuteczna. By tego dokonać, potrzebna jest wiedza zarówno z zakresu objawów zaburzeń lękowych, jak i świadomość, że różne problemy młodzieży – pozornie odległe od zaburzeń lękowych – bardzo często skrywają lęk, do którego koniecznie trzeba się odnieść, jeżeli chcemy nawiązać z nastolatkiem więź umożliwiającą podjęcie dalszego leczenia. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na specyfikę zaburzeń lękowych w okresie dorastania, ze szczególnym uwzględnieniem innych objawów zaburzeń psychicznych, które maskują odczuwany przez nastolatka lęk.

Czytaj więcej

Przypadki szczególnie uzasadnione, czyli o ekstraświadczeniach z pomocy społecznej

Istnieje katalog świadczeń z pomocy społecznej, w przypadku których, aby przyznanie ich było możliwe, organy powinny brać pod uwagę spełnienie dodatkowej przesłanki – „szczególnie uzasadnionego przypadku”. Ponieważ ustawa nie przybliża definicji tego określenia, szukać jej trzeba, poddając analizie orzecznictwo.

Czytaj więcej

Wytyczne do diagnozy zaburzeń osobowości u dzieci i młodzieży

Do niedawna panowało przekonanie, że zaburzenia osobowości mogą zostać rozpoznanie dopiero u pacjentów, którzy ukończyli 18. r.ż. Jednak pogląd ten dotyczył ostatecznego postawienia takiego rozpoznania, nie zaś obserwowania cech i trudności przejawianych przez dzieci i młodzież w okresie rozwojowym.

Czytaj więcej