Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Współpraca z partnerem osoby uzależnionej od alkoholu

Wspieranie osoby żyjącej z partnerem uzależnionym od alkoholu może obejmować różnego rodzaju działania, a dobór odpowiednich form pomocy zależny jest od zasobów klienta, jego motywacji do wyjścia z sytuacji kryzysowej, problemów współwystępujących z piciem alkoholu, a także fazy współuzależnienia. 

Czytaj więcej

Problemy partnera osoby uzależnionej od alkoholu

Rodzina, żyjąc z człowiekiem pijącym, doświadcza wielu krzywd, a jej członkowie borykają się z wieloma problemami, które są konsekwencją picia osoby bliskiej. Partner czy partnerka uzależnionego żyje w klimacie emocjonalnym pełnym lęku, gniewu i wstydu, a doświadczenia te wpływają na funkcjonowanie w każdym obszarze życia. 

Czytaj więcej

Czas pracy w ośrodkach pomocy społecznej

W Kodeksie pracy nie ma odrębnych przepisów regulujących zasady planowania czy rozliczania czasu pracy osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej. Artykuł 123 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej odsyła wprost do przepisów o pracownikach samorządowych.

Czytaj więcej

Profilowanie w urzędach pracy

Jednym z częstszych powodów przyznawania klientom pomocy społecznej świadczeń pieniężnych jest bezrobocie. Przyznanie zasiłku z powodu bezrobocia na bazie ustawy o pomocy społecznej wymaga od klienta spełnienia ustawowych przesłanek dotyczących statusu osoby bezrobotnej, a jedną z nich jest formalna rejestracja w powiatowym urzędzie pracy (dalej PUP). Już podczas pierwszej wizyty w urzędzie klient zostanie przypisany do jednego z trzech profili. Od wyniku profilowania zależy, na jaką pomoc może liczyć dana osoba. 

Czytaj więcej

Nowelizacja k.p.a. a postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej – wybrane aspekty, część II

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) to jedno z największych wyzwań dla OPS w mijającym roku. Zmiany są duże i dotyczący różnych aspektów procedur prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej. Jaki więc wpływ ma nowelizacja k.p.a. na przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej?

Czytaj więcej

Świadczenie nienależnie pobrane – procedury i praktyka

Nienależnie pobrane świadczenie to świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych informacji. Kiedy w praktyce mamy do czynienia z nienależnie pobranym świadczeniem i w jakim trybie domagać się jego zwrotu? 

Czytaj więcej

Wolontariat i problemy, które da się rozwiązać

Pojęcie wolontariatu kojarzy się z odruchem serca, dobrą wolą i potrzebą zaangażowania się w sprawy uznane za słuszne. Szczytne idee i najlepsze chęci nie zagwarantują jednak powodzenia żadnej akcji. Niezbędna jest bowiem sprawna organizacja, plan, a przede wszystkim świadomość celów, jakie chcemy osiągnąć.

Czytaj więcej

Jak wykształcić postawę asertywną?

Pojęcie asertywności kojarzone jest przede wszystkim z umiejętnością odmawiania, lub szczerego mówienia prawdy, bez względu na konsekwencje, które ze sobą niesie.

Czytaj więcej

Praca socjalna z uchodźcami w społeczności lokalnej

Celem pracy socjalnej z uchodźcami i imigrantami jest ich integracja ze społecznością przyjmującą. Proces integracji powinien zakładać otwarcie i wrażliwość zarówno na obyczaje i obawy uchodźców, jak i społeczności lokalnej.

Czytaj więcej

Kiedy umysł odmawia posłuszeństwa

Wraz ze starzejącym się społeczeństwem rośnie potrzeba zadbania o komfort życia ludzi starszych, respektowania wewnętrznych uczuć nawet tych osób, którym choroba odebrała zdolność komunikowania się oraz domagania się tego, co wciąż jest dla nich ważne.

Czytaj więcej

Depresja dzieci i młodzieży

Potocznie określa się depresję jako „ból istnienia”, „chorobę duszy” czy „czarną otchłań”. Tych stanów doświadczają codziennie dziesiątki milionów ludzi. W świetle badań epidemiologicznych depresja jawi się jako zjawisko bardzo rozpowszechnione. Co więcej, wiadomo, że występuje ona w postaci maskowanej i z pewnością częściej, niż wskazują na to oficjalne statystyki.

Czytaj więcej