Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Do konsultacji z partnerami społecznymi na początku maja 2018 roku trafił rządowy projekt zmian o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Proponowane zmiany są bardzo obszerne, mają w części charakter doprecyzowujący, ale w wielu przypadkach założono całkiem nowe rozwiązania.

Czytaj więcej

Ustalanie właściwości miejscowej organu pomocy społecznej

Problematyka ustalania właściwości miejscowej organu pomocy społecznej w sprawach ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej jest kwestią wysoce problematyczną i skomplikowaną. Powodem problemów jest nie tylko mnogość i różnorodność świadczeń, ale też rozproszenie regulacji dotyczących poszczególnych świadczeń w wielu aktach prawnych i brak definicji legalnych wyjaśniających znaczenie pojęć istotnych z punktu widzenia przyznania prawa do zasiłków.

Czytaj więcej

Rodzina w procesie resocjalizacji

Agresja oraz podyktowane nią nieakceptowane społecznie zachowania u dzieci i młodzieży są wynikiem głębokiej frustracji potrzeb. Oziębłość emocjonalna, obojętność, brak zainteresowania, brak zakreślonych granic, wreszcie stawianie zbyt wygórowanych oczekiwań i działania nacechowane przemocą w sposób nieunikniony prowadzą do kłopotów wychowawczych, również tych skrajnych, jakimi są problemy z prawem.

Czytaj więcej

Trauma

Refleksja nad dziecięcymi problemami i trudnościami, podmiotowe ich traktowanie oraz próba rozumienia psychiki dziecięcej datują się od początków powstawania teorii psychoanalitycznych, kiedy to zaczęto żywo interesować się przeżyciami wczesnodziecięcymi oraz wpływem tych przeżyć na późniejsze życie. Ogromna liczba dzieci w toku rozwoju doświadcza wydarzeń raniących, takich jak: przemoc, nadużycia seksualne, śmierć bliskich osób, opuszczenie i poczucie emocjonalnej pustki. Jednak nie wszystkie doświadczenia będą uznane za traumatyzujące.

Czytaj więcej

Ucieczki z domu

Zniknięcia z domu osób nieletnich mają miejsce najczęściej w okresie wakacyjnym. Ładna pogoda sprzyja pochopnym decyzjom. W nocy nie dokucza zimno, a ubranie nawet jeśli zmoknie, szybko wyschnie na słońcu. Żywność wydaje się dostępna, na drzewach rosną przecież owoce. W razie potrzeby zawsze można też podjąć dorywczą pracę sezonową.

Czytaj więcej

Przesłanki prawne do odebrania dziecka z rodziny

Odebranie dziecka z rodziny biologicznej i umieszczenie go w pieczy zastępczej należy do kroków ostatecznych, jednak zmierzających do celu nadrzędnego, jakim jest ochrona dziecka. Artykuł omawia przesłanki prawne, które uprawniają do tego rodzaju działań.

Czytaj więcej

Status dziecka umieszczonego w pieczy w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie stanowi środka represji w stosunku do rodziców, lecz jest środkiem ochrony zagrożonego dobra dziecka. Jego celem jest ochrona dziecka, a równocześnie niesienie pomocy rodzicom, którzy z powodu trudności wychowawczych czy życiowych nie radzą sobie należycie z realizacją tego celu.

Czytaj więcej

Konieczność zapewnienia świadczeń pomocy społecznej a niezdolność strony do składania świadomych oświadczeń woli

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

Czytaj więcej

Praca socjalna z osobami starszymi

Seniorzy narażeni są na szereg problemów – zdrowotnych, materialnych czy emocjonalnych, jednak nie jest to jedyny determinant ich nastawienia. Istnieją trzy czynniki wpływające na pozytywne przeżywanie starości: satysfakcja z przeżytego życia, własne nastawienie do starości oraz warunki bytowania. W podnoszeniu jakości życia osób starszych pomocny może być również opiekun osób starszych, zwłaszcza wspierający ich w sferze psychologicznej.

Czytaj więcej

Dobry start

W pierwszej połowie maja br. do konsultacji społecznych skierowany został projekt uchwały Rady Ministrów i rozporządzenia (z dnia 7 maja 2018 r.) dotyczące nowego programu dedykowanego wsparciu rodzin, a już 1 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program wprowadzany jest na podstawie art. 187a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym Rada Ministrów może przyjąć rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi i w drodze rozporządzenia określić szczegółowe warunki realizacji programu z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia jego efektywności.

Czytaj więcej

Praca z klientem OPS oparta na celach

W jaki sposób należy prawidłowo (a więc tak, aby doczekały się realizacji) definiować cele i jak nauczyć klienta OPS, aby dążył do wytyczenia realnych dla siebie celów i ich realizacji?

Czytaj więcej

Niebo w zasięgu ręki?

Ludzie zawsze szukali łatwych rozwiązań. Ścieżka na skróty zdaje się wygodniejsza. Dzięki niej szybciej można osiągnąć pożądany cel. Wkrótce staje się częściej uczęszczana niż bezpiecznie wytyczony szlak. Tak też jest z dopalaczami.

Czytaj więcej