Nowelizacja k.p.a. a postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej – wybrane aspekty, część II

Prawo pod lupą

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) to jedno z największych wyzwań dla OPS w mijającym roku. Zmiany są duże i dotyczący różnych aspektów procedur prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej. Jaki więc wpływ ma nowelizacja k.p.a. na przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej?

Co o kwestii terminu usunięcia braków mówi nowelizacja k.p.a.? Zgodnie z art. 63 k.p.a., podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Z kolei § 2 powołanego wyżej przepisu zawiera określone składniki, jakimi cechować się powinno prawidłowo wniesione podanie. 

POLECAMY

W myśl powołanego art. 63 § 2 k.p.a. poprawnie wniesione podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Natomiast podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu (art. 63 § 3 k.p.a.). Jeżeli natomiast podanie wnoszone jest w formie dokumentu elektronicznego, to wówczas muszą zostać spełnione wymogi odpowiedniego uwierzytelnienia, a pismo musi zawierać również dane w ustalonym formacie oraz adres elektroniczny wnoszącego podanie (art. 63 § 3a k.p.a.).

Warunkiem skutecznie wniesionego podania jest jego kompletność pod względem wskazanych powyżej elementów. W postępowaniach administracyjnych występują jednak podania, które zawierają swoistego rodzaju braki formalne. Jednym z najczęściej występujących jest brak adresu wnoszącego podanie. W takiej sytuacji zadanie organu sprowadza się jedynie do ustalenie adresu wnoszącego podanie na podstawie posiadanych d...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy