Praca socjalna z uchodźcami w społeczności lokalnej

Z praktyki pracownika

Celem pracy socjalnej z uchodźcami i imigrantami jest ich integracja ze społecznością przyjmującą. Proces integracji powinien zakładać otwarcie i wrażliwość zarówno na obyczaje i obawy uchodźców, jak i społeczności lokalnej.

Integracja to dynamiczny, wielopłaszczyznowy proces dwustronny, wymagający wysiłku ze strony wszystkich zainteresowanych, w tym gotowości uchodźców do zaadaptowania się w społeczeństwie przyjmującym bez konieczności wyrzekania się własnej tożsamości kulturowej i takiej samej gotowości społeczności przyjmujących oraz instytucji publicznych do przyjęcia uchodźców i zaspokojenia potrzeb niejednorodnego społeczeństwa1.

POLECAMY

Podstawy prawne pracy socjalnej z uchodźcami i imigrantami

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają tylko wybrane grupy cudzoziemców przebywających na terytorium Polski: osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, osoby legitymujące się zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu łączenia rodzin, jeżeli są członkiem rodziny osoby, która przebywa w Polsce w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy i cudzoziemcy z przyznaną ochroną uzupełniającą.
Osobom, które uzyskały w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany, przysługują niektóre świadczenia: schronienie, posiłek, niezbędne ubra...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy