Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

20 lutego 2019

NR 48 (Październik 2017)

Nowelizacja k.p.a. a postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej – wybrane aspekty

0 1132

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) znowelizowano Kodeks postępowania administracyjnego. W k.p.a. pojawiły się całkiem nieznane dotąd w procedurze administracyjnej rozwiązania – mediacje, postępowanie uproszczone, milczące załatwienie sprawy, europejska współpraca administracyjna. Znalazły się też zmiany mające wprost przełożenie na prowadzone przez OPS-y postępowania w sprawie przyznania świadczeń.

Na uwagę zasługuje nowelizacja w obrębie zasad ogólnych postępowania regulowanych przepisami art. 6–16 k.p.a. Jedna ze zmian dotyczy art. 16. Przez lata k.p.a. definiował jedynie pojęcie decyzji ostatecznej.

POLECAMY

Zawarta w art. 16 § 1 k.p.a. definicja stanowi, że decyzjami ostatecznymi są decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w Kodeksie lub ustawach szczególnych. O prawomocności decyzji dotychczas mówił jedynie art. 269 k.p.a., ale przepis ten cechę prawomocności przypisuje jedynie decyzjom, które albo zostały poddane kontroli sądu powszechnego, albo nie zostały jej poddane z powodu nieskorzystania z tego środka zaskarżenia (przykładem mogą być decyzje wydawane w sprawach ubezpieczeń społecznych czy orzekania o stopniu niepełnosprawności). W wyniku nowelizacji dodano więc do art. 16 k.p.a. § 3 stanowiący, że decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Przy tym należy zwrócić uwagę na zawartą w uzasadnieniu projektu nowelizacji (druk sejmowy nr 1183 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw) interpretację tego przepisu, zgodnie z którą: W rozumieniu projektowanego art. 16 § 3 k.p.a. nie można zaskarżyć decyzji, gdy zakazuje tego przepis prawa, gdy upłynął termin do zaskarżenia decyzji czy z powodu już zrealizowanej sądowej kontroli (tj. jeżeli sąd odrzucił lub oddalił skargę albo umorzył postępowanie).

Nowelizacja wprowadziła również kilka nowych elementów, które winna zawierać decyzja administracyjna. Składniki, które każda decyzja musi zawierać, szczegółowo wskazane zostały w art. 107 § 1 k.p.a. Po nowelizacji – poza tymi elementami, które dotychczas zawierała decyzja (oznaczenie organu administracji publicznej; data wydania; oznaczenie strony lub stron; powołanie podstawy prawnej; rozstrzygnięcie; uzasadnienie faktyczne i prawne; pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie; podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służb...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy