Zwolnienie lekarskie a rozwiązanie stosunku pracy

Kierownik ops

Prawo pracy zabrania wypowiadania umów o pracę w czasie nieobecności pracownika spowodowanej chorobą. Nie oznacza to jednak, że osoby takiej nie można w ogóle zwolnić. Jak zatem wygląda kwestia dotycząca zwolnień lekarskich oraz praw kierownika OPS w zakresie możliwości rozwiązania stosunku pracy oraz okresów ochronnych dla pracowników?

Ważną kwestią jest zawiadomienie o nieobecności w pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1632) nakłada na pracownika obowiązek uprzedzenia i poinformowania pracodawcy o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy – niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zazwyczaj zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

POLECAMY

Niedotrzymanie wskazanego terminu zawiadomienia może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Co ważne, uchybienie przez podwładnego temu obowiązkowi może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, stanowiące podstawę do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.
W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą, dokumentem potwierdzającym absencję będzie zwolnienie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA, które pracownik powinien w wersji papierowej dostarczyć w ciągu 7 dni swojemu pracodawcy. W przypadku jeśli dostarczenie zwolnienia nastąpi po upływie 7 dni, licząc od daty jego otrzymania, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy ulega obniżeniu o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia, w którym zaświadczenie zostało dostarczone.

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (jednak bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. 

Dzięki wysta...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy