Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops

25 czerwca 2018

NR 55 (Czerwiec 2018)

Zwolnienie lekarskie a rozwiązanie stosunku pracy

593

Prawo pracy zabrania wypowiadania umów o pracę w czasie nieobecności pracownika spowodowanej chorobą. Nie oznacza to jednak, że osoby takiej nie można w ogóle zwolnić. Jak zatem wygląda kwestia dotycząca zwolnień lekarskich oraz praw kierownika OPS w zakresie możliwości rozwiązania stosunku pracy oraz okresów ochronnych dla pracowników?

Ważną kwestią jest zawiadomienie o nieobecności w pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1632) nakłada na pracownika obowiązek uprzedzenia i poinformowania pracodawcy o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy – niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zazwyczaj zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

Niedotrzymanie wskazanego terminu zawiadomienia może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Co ważne, uchybienie przez podwładnego temu obowiązkowi może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, stanowiące podstawę do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.
W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą, dokumentem potwierdzającym absencję będzie zwolnienie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA, które pracownik powinien w wersji papierowej dostarczyć w ciągu 7 dni swojemu pracodawcy. W przypadku jeśli dostarczenie zwolnienia nastąpi po upływie 7 dni, licząc od daty jego otrzymania, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy ulega obniżeniu o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia, w którym zaświadczenie zostało dostarczone.

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (jednak bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. 

Dzięki wystawieniu e-zwolnienia lekarskiego pracownika nie obowiązuje już 7-dniowy termin na dostarczenie dokumentu do pracodawcy w wersji papierowej. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r., chociaż najprawdopodobniej termin ten zostanie jednak przedłużony do listopada 2018 roku.

Pracownica OPS otrzymała zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym dzieckiem na okres od 18 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. Zaświadczenie to dostarczyła kierownikowi jednostki dopiero 2 maja, po powrocie do pracy. Siedmiodniowy termin, w którym pracownica powinna przekazać płatnikowi składek ZUS ZLA wystawione w wersji papierowej, jest liczony od następnego dnia po wystawieniu zwolnienia, tj. od 19 kwietnia i upłynął 25 kwietnia. Ponieważ pracownica nie zachowała tego terminu, otrzyma zasiłek opiekuńczy obniżony o 25% za okres od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. 

Wypowiedzenie umowy a zwolnienie lekarskie

Artykuł 41 Kodeksu pracy wskazuje wprost, że Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W związku z tym, w okresie kiedy pracownik jest nieobecny w pracy, pracodawca nie może złożyć pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę (zarówno okresowej, jak i na czas nieokreślony).

Zakaz wypowiadania umów o pracę dotyczy jednak wyłącznie pracodawców – pracownik może natomiast wypowiedzieć stosunek pracy w każdym momencie swojego zatrudnienia.

Jeżeli pracownik zachoruje, musi on usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy i tym samym dostarczyć pracodawcy odpowiedni dowód (zwolnienie lekarskie) usprawiedliwiający tę absencję.

Warto również podkreślić, że Kodeks pracy chroni pracownika, w okresie jego nieobecności w zakładzie pracy i nie powinno się tego interpretować rozszerzająco. Co to oznacza w praktyce? Kierownik ośrodka pomocy społecznej nie może zatem dokonać wypowiedzenia stosunku pracy w czasie nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą. Jeżeli natomiast pracownik jest chory, ale przyszedł do pracy, gdyż nie był u lekarza i nie otrzymał zwolnienia lekarskiego – wówczas można wręczyć mu oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, które będzie dokonane skutecznie i zgodnie z prawem.

Przykład

Pracownik socjalny był zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Z uwagi na liczne skargi wpływające od mieszkańców na ww. osobę, kierownik OPS podjął decyzję o wypowiedzeniu mu stosunku pracy. Pracownik 
27 kwietnia 2018 r. przybył do pracy i wykonywał wszystkie czynności służbowe, chociaż w tym czasie skarżył się, że bardzo źle się czuje i pewnie „złapał” grypę. Pod koniec dnia został poproszony do działu kadr, gdzie wręczono mu oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zaraz po pracy pracownik udał się do lekarza, który wstawił mu zaświadczenie ZUS ZLA, obowiązujące od 27 kwietnia.

Był tym samym przekonany, że wypowiedzenie będzie nieskuteczne. Pracownik nie miał jednak racji, ponieważ oświadczenie zostało mu wręczone w chwili, kiedy był obecny w pracy, czyli przed udaniem się do lekarza i przed obowiązywaniem usprawiedliwionej nieobecności. 

 

Przykład

Pani Maria, zatrudniona w ośrodku pomocy społecznej na stanowisku księgowej, otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę, które rozpoczęło bieg od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. 

Ze względu na zły stan zdrowia pracownica 18 kwietnia dostarczyła do działu kadr zwolnienie lekarskie obowiązujące na 7 dni, a następnie kolejne na 14 dni. W tym przypadku pomimo nieobecności spowodowanej chorobą, umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu zgodnie z okresem wypowiedzenia, tj. 30 kwietnia 2018 r., ponieważ oświadczenie o wypowiedzeniu zostało wręczone przed udaniem się pracownicy na zwolnienie lekarskie.

 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Zdarza się, że okres nieobecności pracownika w jednostce z różnych przyczyn może się wydłużać. Dlatego przepisy prawa pracy w art. 53 k.p. wprowadziły ograniczenie w tym zakresie, poprzez możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia bez winy pracownika. Taka ewentualność rozstania się z pracownikiem może zaistnieć tylko w konkretnych przypadkach, tj. m.in. z powodu niezdolności do pracy wskutek:

 • choroby, która trwa: 
  • dłużej niż 3 miesiące; 
  • lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące;
  • dłużej niż pobieranie wynagrodzenia i zasiłku z tytułu odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – niezależnie jak długo pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy; 
 • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż choroba, trwającej dłużej niż 1 miesiąc. 

Ponadto, długość okresu ochronnego przed rozwiązaniem umowy w razie niezdolności do pracy z powodu choroby uzależniona jest od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. Jeżeli zatem:

 • staż pracy w jednostce jest krótszy niż 6 miesięcy – okres ochronny wynosi 3 miesiące;
 • staż pracy w jednostce jest dłuższy niż 6 miesięcy – okres ochronny obejmuje okres łącznego pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.

Przykład

Przy ustalaniu stażu do okresu zatrudnienia wliczamy wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy, nawet jeśli doszło do przerw w zatrudnieniu, a także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy w przypadku przejścia zakładu na innego pracodawcę na mocy art. 231 k.p. Referent zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej podpisał kolejną umowę o pracę w tej jednostce, obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Pracownik 15 stycznia dostarczył do kadr zwolnienie lekarskie, wystawione na okres 14 dni. Okres zatrudnienia w ośrodku wynosił wówczas 3 miesiące i 14 dni, a więc krócej niż 6 miesięcy. Kierownik ośrodka ma możliwość rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia bez winy podwładnego po upływie trzech miesięcy absencji chorobowej, tj. np. po 14 kwietnia 2018 r. trwającego nieprzerwanie zwolnienia lekarskiego.

 

Podstawowa długość okresu zasiłkowego wynosi 182 dni. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży, długość okresu zasiłkowego wynosi 270 dni. Co ważne, należy wliczać wszystkie kalendarzowe dni niezdolności do pracy, a nie tylko dni robocze.
Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, czyli niezdolności spowodowanej tą samą chorobą lub różnymi chorobami, jeżeli nie występuje między nimi przerwa. W takiej sytuacji, gdy pomiędzy poszczególnymi okresami niezdolności do pracy nie ma ani jednego dnia przerwy, nie ma też znaczenia rodzaj choroby.
Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się po minimum jednodniowej przerwie, jeśli kolejna niezdolność do pracy jest spowodowana inną chorobą niż powodująca poprzednią niezdolność do pracy.

Wyjątek – do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się również okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowane tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni.

 

Nowy okres zasiłkowy powstaje więc w dwóch przypadkach, tj. jeżeli:

 • kolejna niezdolność do pracy ubezpieczonego została spowodowana inną chorobą, a między okresami niezdolności do pracy wystąpił co najmniej jeden dzień przerwy, lub
 • kolejne n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy