Ponaglenie a skarga na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organ

Prawo pod lupą

Ponaglenie jest środkiem prawnym przysługującym stronie w sytuacji, gdy w jej sprawie organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Przedmiotem skargi może być natomiast zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, jak również przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Zgodnie z przepisem art. 35 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.; dalej k.p.a.), organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, natomiast w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

POLECAMY

Obowiązujące do 31 maja 2017 r. przepisy art. 36–38 Kodeksu postępowania odnosiły się wyłącznie do bezczynności organu, tj. do stanu, w którym organ przekracza termin do załatwienia sprawy.

Przewlekłość i ponaglenie

Zgodnie z przepisem art. 228 Kodeksu postępowania administracyjnego, skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego1, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., obok bezczynności wprowadziła instytucję przewlekłości prowadzonego postępowania i związany z nią środ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy