Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

25 czerwca 2018

NR 55 (Czerwiec 2018)

Ponaglenie a skarga na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organ

0 1641

Ponaglenie jest środkiem prawnym przysługującym stronie w sytuacji, gdy w jej sprawie organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Przedmiotem skargi może być natomiast zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, jak również przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Zgodnie z przepisem art. 35 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.; dalej k.p.a.), organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, natomiast w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

POLECAMY

Obowiązujące do 31 maja 2017 r. przepisy art. 36–38 Kodeksu postępowania odnosiły się wyłącznie do bezczynności organu, tj. do stanu, w którym organ przekracza termin do załatwienia sprawy.

Przewlekłość i ponaglenie

Zgodnie z przepisem art. 228 Kodeksu postępowania administracyjnego, skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego1, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., obok bezczynności wprowadziła instytucję przewlekłości prowadzonego postępowania i związany z nią środek jej przeciwdziałania – ponaglenie. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 37 § 1 k.p.a., przez przewlekłe prowadzenie postępowania, rozumie się takie jego prowadzenie, które będzie trwało dłużej niż jest to konieczne do załatwienia sprawy. Przewlekłość obejmuje zatem przypadki, w których formalnie nie dochodzi do przekroczenia terminu załatwienia sprawy (np. w związku z zastosowaniem art. 36 § 1 k.p.a.), lecz organ załatwia sprawę dłużej niż powinien w świetle zasady szybkości postępowania. Na takie „opieszałe” działanie organu przysługuje stronie postępowania środek w postaci ponaglenia. Ponaglenie wnoszone jest do organu wyższego stopnia (w sprawach pomocy społecznej będzie to właściwe samorządowe kolegium odwoławcze) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Organ prowadzący postępowanie w I instancji, przekazując ponaglenie, może się do niego ustosunkować. Ponaglenie jest przekazywane wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy.

W celu zapewnienia jak najszybszego rozpoznania ponaglenia, zgodnie z przepisem art. 37 § 5 k.p.a., następować ma to w terminie 7 dni. Organ wyższego stopnia w wyniku rozpoznania ponaglenia wskaże, czy organ niższego stopnia dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W razie stwierdzenia przewlekłości zobowiąże on organ rozpoznający sprawę w I instancji do zakończenia postępowania w określonym terminie, jeżeli postępowanie to nadal nie będzie niezakończone, a także zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby zarządzi także podjęcie środków zapobiegających temu w przyszłości.

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

W sprawach z zakresu pomocy społecznej w związku z nowymi przepisami postępowania administracyjnego w zakresie przewlekłości oraz ponaglenia szczególnego znaczenia nabiera czynność przeprowadzania wywiadu środowiskowego uregulowana przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1788). Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 rozporządzenia ww. wywiad (na ogólnych zasadach) przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W świetle nowych przepisów k.p.a. przyjąć należy obecnie, że w każdym przypadku wszczęcia postępowania w sprawie świadczenia z pomocy społecznej, czynność wywiadu środowiskowego winna być przeprowadzona bez zbędnej zwłoki. Nieuzasadniona zwłoka lub też odwlekanie czynności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego do ostatecznego terminu przewidzianego przepisami prawa może obecnie zostać zakwalifikowane jako przewlekłe prowadzenie postępowania i wywołać dla organu skutki określone w przepisie art. 37 § 6 i art. 38 Kodeksu postępowania administracyjnego (odpowiedzialność pracownika za zwłokę). 

Skarga

Zgodnie z przepisem art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Uregulowanie powyższe pozwala przyjąć, że ustawodawca nie ograniczył przedmiotu skargi. Przedmiotem skargi mogą być więc także inne okoliczności niewymienione w powyższym przepisie, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania organu. Osoba wnosząca skargę powinna wskazać jedynie przedmiot swojego niezadowolenia i podmiot, którego jej zdaniem błędne lub nieprawidłowe działania są powodem złożenia skargi2. Po drugie skarga jest odformalizowanym środkiem ochrony interesów jednostki, niedającym jednak podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, w przypadku złożenia środka odwoławczego od sposobu rozpatrzenia skargi3. Ewentualne wniesienie odwołania od pisma (zawiadomienia wydanego w trybie skargowym), od którego nie przysługuje środek zaskarżenia, obliguje właściwy organ do potraktowania odwołania jako niedopuszczalnego. W takim przypadku, zgodnie z treścią art. 134

Kodeksu postępowania administracyjnego, organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania4.

Zgodnie z przepisem art. 228 Kodeksu postępowania administracyjnego, skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ (art. 231 k.p.a.). Możliwe jest też przekazanie skargi do rozpatrzenia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu (art. 232 § 1 k.p.a.), przy czym w takiej sytuacji konieczne jest powiadomienie skarżącego (art. 232 § 3 k.p.a.).

Ponaglenie wnoszone jest do organu wyższego stopnia (w sprawach pomocy społecznej będzie to właściwe samorządowe kolegium odwoławcze) za pośrednictwem orga...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy