Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru

14 grudnia 2020

NR 77 (Listopad 2020)

Schronienie dla bezdomnego – procedura kierowania do schroniska

0 7191

Znowelizowane przepisy art. 48a ustawy o pomocy społecznej, ustalające zasady udzielania schronienia osobom bezdomnym, obowiązują od czterech lat. Nadal jednak postępowanie OPS-ów w sprawach udzielania schronienia bezdomnym bywa poddawane krytyce organów kontroli oraz nadzoru.

Z informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2019 r. w OPS-ach i placówkach udzielających schronienia osobom bezdomnym (informacja o wynikach kontroli „Działania wspierające i aktywizujące osoby bezdomne”, Nr ewidencyjny: P/18/096, z dnia 4 maja 2020 r., https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/096/) wynika, że stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości spowodowały sformułowanie następujących wniosków końcowych kierowanych do OPS-ów:

POLECAMY

 • zapewnienie możliwości udzielenia tymczasowego schronienia we wszystkich ustawowych formach;
 • zlecanie zadania zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami;
 • zlecanie zapewnienia tymczasowego schronienia podmiotom mającym możliwości świadczenia zleconych usług;
 • kierowanie osób bezdomnych do schronisk na podstawie decyzji administracyjnych, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych i zawarciu kontraktów socjalnych;
 • szersze korzystanie z możliwości opracowania indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności;
 • finansowanie kosztów udzielenia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przekazywanie wojewodom danych do rejestrów miejsc, w których gminy udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym;
 • rzetelne upowszechnianie informacji odnośnie dostępnych form pomocy osobom bezdomnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z kolei wnioski kierowane do organizacji pozarządowych zapewniających tymczasowe schronienie dotyczą:

 • niepobierania opłat za pobyt w schronisku bezpośrednio od osób bezdomnych, które zostały skierowane przez OPS lub OPS współfinansował koszty ich pobytu;
 • rozważenia możliwości szerszego korzystania z instytucji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności;
 • zatrudniania osób na stanowiskach kierowników schronisk dla osób bezdomnych spełniających wymagania określone w przepisie art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 • dostosowania prowadzonych placówek zapewniających tymczasowe schronienie do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów z 2018 r.  w ustawowym terminie.

Zapewnienie możliwości udzielania tymczasowego schronienia we wszystkich ustawowych formach

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym jest udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Z kolei, po myśli art. 48a ust. 1 ustawy, udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w:

 1. noclegowni,
 2. schronisku dla osób bezdomnych albo
 3. schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Dodatkowo, tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposaż...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy