Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

14 grudnia 2020

NR 77 (Listopad 2020)

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

0 1367

Przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1427) regulują sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków oraz prowadzone przez organy egzekucyjne postępowanie. W wielu przepisach dotyczących tych zagadnień zaszły znaczące zmiany.

Istotne zmiany do ww. postępowań wprowadziła ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2070), w tym na przykład do postępowań zmierzających do wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 111) oraz innych ustaw przewidujących prowadzenie egzekucji administracyjnej w takich sytuacjach.

POLECAMY

Tytułem wstępu należy wskazać, że już od wejścia w życie nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wynikającej z art. 39 pkt 5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1269) – tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. – właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej tej jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela. Na wniosek kierownika upoważnienie może być udzielone również pracownikowi tej jednostki.

Przechodząc do obecnej nowelizacji, na wstępie należy wskazać, że zasadniczym celem zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji było uproszczenie procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej.

Zmiany

Pierwsza zasadnicza zmiana dotyczy wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z przepisem art. 26 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru (określa go Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej – Dz. U. z 2020 r., poz. 968). Znowelizowany przepis art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi obecnie, że wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze przekazuje się do organu egzekucyjnego:

  1. drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej;
  2. prze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy