Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops

27 października 2020

NR 76 (Październik 2020)

Rozprawa w sądzie pracy od A do

0 3800

Należy pamiętać, że właściwość miejscowa sądu w sprawach z zakresu prawa pracy to właściwość przemienna. Co to oznacza? Powództwa z zakresu prawa pracy można wytaczać przed sąd ogólny właściwy dla pozwanego bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonana.

Przykład

Pracownik zamierza pozwać pracodawcę o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W tym celu może skierować pozew do sądu właściwego według siedziby bądź miejsca zamieszkania pracodawcy albo według miejsca, w którym wykonywał pracę. Dobrze byłoby, aby właściwość sądu została uzasadniona w pozwie. Decyzja w zakresie wyboru sądu należy do powoda.
Na stronach internetowych sądów zazwyczaj znajduje się informacja, dla jakich miejscowości sąd jest sądem właściwym miejscowo.

POLECAMY

Właściwość sądu – właściwość rzeczowa

Oprócz właściwości miejscowej ważne jest również ustalenie właściwości rzeczowej, tzn. czy pozew skierować do sądu rejonowego czy do sądu okręgowego.

Pamiętaj

Do sądu rejonowego należy kierować sprawy dotyczące (bez względu na wartość przedmiotu sporu):

 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • przywrócenia do pracy i przywrócenia poprzednich warunków pracy lub płacy
 • łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.


Przykład

Pracownik otrzymał rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Chce odwołać się do sądu i żądać odszkodowania, które wynosi więcej niż 75 000 zł. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy.
Co do zasady więc większość spraw pracowniczych jest rozpatrywana przez sądy rejonowe jako sądy pierwszej instancji. Wówczas sądem drugiej instancji jest sąd okręgowy.

Skład sądu

W składzie sądu, który rozpoznaje sprawę z zakresu prawa pracy, znajdzie się jeden sędzia przewodniczący oraz dwóch ławników w następujących rodzajach spraw:

 • o ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy,
 • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,
 • łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • naruszenia zasady równego traktowania w zatrudni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy