Dołącz do czytelników
Brak wyników

Świadczenia rodzinne i społeczne

23 lipca 2018

NR 56 (Lipiec 2018)

Ustalanie właściwości miejscowej organu pomocy społecznej

0 2627

Problematyka ustalania właściwości miejscowej organu pomocy społecznej w sprawach ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej jest kwestią wysoce problematyczną i skomplikowaną. Powodem problemów jest nie tylko mnogość i różnorodność świadczeń, ale też rozproszenie regulacji dotyczących poszczególnych świadczeń w wielu aktach prawnych i brak definicji legalnych wyjaśniających znaczenie pojęć istotnych z punktu widzenia przyznania prawa do zasiłków.

Samo brzmienie ustawy okazuje się niewystarczające dla interpretacji przepisów prawa, stąd konieczne jest posiłkowanie się przez organy orzecznictwem sądów administracyjnych. Znajomość przez pracowników organów pomocy społecznej przepisów dotyczących przedmiotowej problematyki jest kluczowa, gdyż zgodnie z art. 19 k.p.a., organy administracji publicznej są obowiązane przestrzegać z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.
W przeważającej liczbie przypadków właściwość miejscowa organu pomocy społecznej w sprawach dotyczących ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej determinowana jest miejscem zamieszkania osoby uprawnionej. Interpretacja pojęcia „miejsca zamieszkania” nasuwa jednak wiele wątpliwości, gdyż brak w prawie administracyjnym definicji legalnej tego pojęcia. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie zawiera definicji tego pojęcia. Często błędnie „miejsce zamieszkania” utożsamiane jest z „miejscem zameldowania”. Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu o właściwość miejscową organu ma wykładnia przepisu art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który stanowi, że „właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie”. Z kolei według art. 25 k.c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Na tak określoną prawną konstrukcję miejsca zamieszkania składają się dwa elementy, tj. przebywanie w sensie fizycznym w określonej, w sensie administracyjnym, miejscowości oraz wola stałego w niej pobytu, rozumiana jako...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy