Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru

19 lipca 2018

NR 56 (Lipiec 2018)

Dobry start
czyli słów kilka o nowym programie rządowym

0 324

W pierwszej połowie maja br. do konsultacji społecznych skierowany został projekt uchwały Rady Ministrów i rozporządzenia (z dnia 7 maja 2018 r.) dotyczące nowego programu dedykowanego wsparciu rodzin, a już 1 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program wprowadzany jest na podstawie art. 187a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym Rada Ministrów może przyjąć rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi i w drodze rozporządzenia określić szczegółowe warunki realizacji programu z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia jego efektywności.

Zgodnie z założeniami, program „Dobry start” zapewnia (kolejne, po dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego) wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, tym razem przeznaczone dla znacznie szerszego (w stosunku do dodatku) kręgu uprawnionych, bo niezależne od dochodu rodziny, a polegające na przyznaniu na dziecko – raz w roku – świadczenia „Dobry start” w wysokości 300 zł. 

Komu przysługuje świadczenie

Określony w § 2 rozporządzenia zakres podmiotowy ustawy skonstruowany został analogicznie, jak w przypadku świadczenia wychowawczego. Zatem, co do zasady, świadczenie „Dobry start” przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim, natomiast zamieszkującym na terytorium RP cudzoziemcom jedynie w wypadkach wymienionych enumeratywnie w tym przepisie. 
Świadczenie „Dobry start” przysługuje zatem rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Przy czym za opiekuna faktycznego uważa się osobę rzeczywiście opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie; natomiast za osobę uczącą się – osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Zgodnie z § 3 pkt 1, za dziecko uważa się uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną, lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i nadal w niej przebywa kontynuując naukę).
Natomiast zawarta w § 3 pkt 6 definicja szkoły oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Szkołą w rozumieniu tej definicji nie jest tzw. „zerówka”, czyli świadczenie nie przysługuje z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Świadczenie przysługuje na dziecko (lub dla osoby uczącej się) do ukończenia:

  1. 20. roku życia (a także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia);
  2. 24. roku życia w roku – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (a także w przypadku ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia) w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko. 

Przy czym, w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

Warto podkreślić, że zgodnie z definicją niepełnosprawności zawartą w rozporządzeniu jest ona znacznie szersza niż przyjęta w innych ustawach, bowiem nie oznacza ona tylko znacznego czy umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stwierdzonego orzeczeniem, ale także:

  • potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo oświatowe,
  • potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego,o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia, na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie „Dobry start” przysługuje wyłącznie rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Komu świadczenie nie przysługuje

Zgodnie z § 6 rozporządzenia, świadczenie „...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy