Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru

19 lipca 2018

NR 56 (Lipiec 2018)

Dobry start
czyli słów kilka o nowym programie rządowym

0 929

W pierwszej połowie maja br. do konsultacji społecznych skierowany został projekt uchwały Rady Ministrów i rozporządzenia (z dnia 7 maja 2018 r.) dotyczące nowego programu dedykowanego wsparciu rodzin, a już 1 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program wprowadzany jest na podstawie art. 187a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym Rada Ministrów może przyjąć rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi i w drodze rozporządzenia określić szczegółowe warunki realizacji programu z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia jego efektywności.

Zgodnie z założeniami, program „Dobry start” zapewnia (kolejne, po dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego) wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, tym razem przeznaczone dla znacznie szerszego (w stosunku do dodatku) kręgu uprawnionych, bo niezależne od dochodu rodziny, a polegające na przyznaniu na dziecko – raz w roku – świadczenia „Dobry start” w wysokości 300 zł. 

POLECAMY

Komu przysługuje świadczenie

Określony w § 2 rozporządzenia zakres podmiotowy ustawy skonstruowany został analogicznie, jak w przypadku świadczenia wychowawczego. Zatem, co do zasady, świadczenie „Dobry start” przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim, natomiast zamieszkującym na terytorium RP cudzoziemcom jedynie w wypadkach wymienionych enumeratywnie w tym przepisie. 
Świadczenie „Dobry start” przysługuje zatem rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Przy czym za opiekuna faktycznego uważa się osobę rzeczywiście opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie; natomiast za osobę uczącą się – osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Zgodnie z § 3 pkt 1, za dziecko uważa się uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną, lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy