Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

26 czerwca 2018

NR 52 (Marzec 2018)

Emerytura a prawo do zasiłku
Analiza przypadków

0 4901

Jak posiadanie prawa do świadczenia emerytalnego wpływa na prawo do innych świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, tj. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych? 

Najogólniej rzecz biorąc, emerytura to świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starsze lata dla osób w odpowiednim do tego wieku. Zasady nabywania prawa do emerytury regulują przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która w przepisie art. 67 ust. 1 stanowi, że obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. 
W obowiązującym porządku prawnym, zasady nabywania prawa do emerytury, jak również ustalania jej wysokości, uregulowane zostały, co do zasady, w następujących aktach prawnych: 

POLECAMY

 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2225 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 132);
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2336).

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej a emerytura

Zasadą wynikającą z przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) jest, że prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40 (zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego), art. 41 (specjalny zasiłek celowy), art. 53a (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego) i art. 91 (pomoc dla uchodźców), przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W kontekście powyższego należy dodać, że przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń nie zawierają uregulowań wykluczających możliwość nabycia do nich prawa w sytuacji posiadania świadczenia emerytalnego. Oznacza to, że w sytuacji, gdy osoba uprawniona do emerytury uzyskuje to świadczenie w kwocie niższej od ustawowego kryterium dochodowego, ma, co do zasady, prawo do ubiegania się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej. Należy wskazać w tym miejsc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy