Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Osobowość antyspołeczna cz. I

Historia  rodzaju ludzkiego stanowi zapis niezwykłego okrucieństwa i destrukcyjności. Na przestrzeni czasu widać, że przekracza wszystko, co myślimy na swój temat. Czy możemy przyjąć, że człowiek wyposażony jest w jakiś specyficzny genom destrukcyjności? Co sprawia, że niektóre osoby zachowują się w sposób niepodlegający żadnym ograniczeniom społecznym? Tym, jakie są tego przyczyny i konsekwencje będziemy zajmować się w dwóch najbliższych artykułach.

Czytaj więcej

Depresja w schizofrenii - kliniczne aspekty diagnozy

Schizofrenia jest zaliczana do psychoz endogennych, co oznacza, że mechanizmy patogenetyczne są umiejscowione wewnątrz organizmu. Obraz kliniczny tej choroby jest niezwykle zróżnicowany.

Czytaj więcej

Pracownik socjalny jako katalizator zmiany w procesie pracy socjalnej

Pracownik socjalny jest bardzo ważną osobą w procesie wspierania jednostek i grup w szeroko pojmowanych trudnościach dotyczących ich egzystencji. Waga i bardzo duże znaczenie jego roli w procesie wspierania osób wynika z tego, że jest „osobą pierwszego kontaktu”.

Czytaj więcej

Jak prawidłowo napisać decyzję administracyjną z uzasadnieniem?

Załatwienie sprawy administracyjnej powinno nastąpić we właściwej formie przewidzianej przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Generalnie żądanie strony, które zostało w prawidłowej formie skierowane do właściwego organu administracji, powinno być przedmiotem rozstrzygnięcia przybierającego postać decyzji administracyjnej. Dotyczy to także sytuacji, gdy w ocenie organu żądanie strony jest niezasadne, tzn. nie ma oparcia w przepisach prawa.

Czytaj więcej

Terminy w Kodeksie postępowania administracyjnego

Termin to czas wyznaczony na dokonanie określonej czynności. Stosowanie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256) dotyczących terminów, na potrzeby niniejszego artykułu wymaga ustalenia, jaki jest ich podział ze względu na podmiot wyznaczający termin oraz jakie skutki prawne one wywołują.

Czytaj więcej

Nie wylać dziecka z kąpielą - Czyli jak przygotować się do utworzenia Centrum Usług Społecznych?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych, przez Centrum Usług Społecznych, do zadań CUS należy m.in. realizowanie programu usług społecznych, w tym kwalifikowanie osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych w programie usług społecznych oraz opracowywanie i monitorowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych. Indywidualny plan usług społecznych to jedno z nowatorskich uregulowań ustawy, które może być podstawą efektywnego działania na rzecz osób potrzebujących kompleksowego wsparcia.

Czytaj więcej

Co nas czeka po epidemii?

Czyli o kilku istotnych dla OPS-ów przepisach związanych z COVID-19, które zostaną na dłużej w obrocie prawnym. Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii COVID-19 oraz liczne zakazy i nakazy związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wymusiły wprowadzenie przepisów organizujących działalność w różnych sferach życia publicznego w sposób minimalizujący zagrożenia.

Czytaj więcej

Urlop pracownika – omówienie

W polskim Kodeksie pracy pojawia się wiele różnych rodzajów urlopu (wypoczynkowy, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy), a każdy z nich zasługuje na osobne omówienie.
Czytaj więcej

Problematyka mobbingu

Wokół problematyki mobbingu narosło wiele mitów. Nie każde bowiem działanie skierowane przeciwko pracownikowi może być uznane za mobbing. Pracownik, który zdecyduje się dochodzić swoich praw w sądzie musi mieć także świadomość, iż cały ciężar wykazania mobbingu będzie spoczywał na jego barkach.
Czytaj więcej

Stres i możliwości radzenia sobie z nim w życiu codziennym

Stresu nie powinno się rozpatrywać wyłącznie w kategorii biologicznej. Należy go interpretować również jako wzajemną interakcję pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem, szczególnie gdy relacja ta jest oceniana przez niego jako obciążająca lub przekraczająca zasoby, a przez to zagrażająca jego dobrostanowi. Podmiot, zdając sobie z tego sprawę i przeżywając intensywne oraz często przykre emocje, będzie dążył do zmiany sytuacji. Badacze określili aktywność, która jest ukierunkowana na zmianę, mianem „radzenie sobie ze stresem”.

Czytaj więcej

Nadużycia seksualne wobec dzieci i młodzieży Aspekty psychologiczne. Cz. II

Seksualne kontakty osób dorosłych z dziećmi zawsze są doświadczeniami, które mają poważnie negatywny wpływ na rozwój psychofizyczny i społeczny. Konsekwencje nadużyć rozpatrywane są w obszarze psychologicznym, społecznym i fizjologicznym. Występowanie i nasilenie całego zakresu skutków długofalowych jest szerokie i zależne od wielu czynników.

Czytaj więcej

Specyfika diagnozy zaburzeń lękowych u dzieci

Lęk u dzieci może przybierać różne oblicza, a także mieć rozmaite źródła. Skuteczna, specjalistyczna pomoc dziecku wymaga więc w pierwszej kolejności trafnej diagnozy.

Czytaj więcej