Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops , Otwarty dostęp

21 czerwca 2019

NR 65 (Czerwiec 2019)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) a dochód w pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych oraz pokrewnych

0 2280

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1872), rokrocznie podmioty wymienione w tej ustawie otrzymują tzw. trzynastkę. Warto omówić skutki jej uzyskania w kontekście przepisów o ustalaniu dochodu dla celów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pokrewnych.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 2 wymienionej ustawy, jej uregulowania dotyczą pracowników jednostek sfery budżetowej, tj.:

POLECAMY

  • państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy;
  • zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869);
  • samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
  • biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

Wymienieni pracownicy, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, nabywają prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. W przypadku gdy dany pracownik nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa on prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej sześć miesięcy.

Trzynastka a ustawa o pomocy społecznej

Pojęcie świadczenia socjalnego nie zostało ustawowo zdefiniowane. Jednakże do świadczeń socjalnych jednorazowych i pieniężnych zalicza się wyłącznie świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. akt: IV SA/Po 303/17). Stąd też dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jako świadczenia wypłacanego pracownikom w związku z pozostawaniem przez nich w stosunku pracy, nie można uznać jako jednorazowego świadczenia socjalnego, ponieważ nie jest ono wypłacane z systemu zabezpieczenia społecznego. Tym samym w odniesieniu do tzw. trzynastek przepis art. 8 ust. 4 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej nie może mieć zastosowania i dodatkowe wynagrodzenie roczne traktowane jest jako dochód na ogólnych zasadach wynikających z przepisu art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, z ewentualną modyfikacją wynikającą z przepisu art. 8 ust. 11 tejże ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

  1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
     

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 wymienionej ustawy, wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę, otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.


Trzynastka a świadczenia rodzinne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.), świadczenia takie jak zasiłek rodzinny i niektóre dodatki do niego czy też specjalny zasiłek opiekuńczy mogą zostać przyznane pod warunkiem spełniania określonego w ustawie kryterium dochodowego. Tytułem przykładu można wskazać tu na przepis art. 5 ust. 1 omawianej ustawy, zgodnie z którym zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 3 pkt 2 tej ustawy – dochód rodziny to suma dochodów członków rodziny. Natomiast w przepisie art. 5 ust. 4b ustawy uregulowano, że w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych. Jednakże warunek osiągnięcia dochodu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, nie jest jedynym warunkiem doliczenia dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych. Jest to warunek pierwszy. Drugim warunkiem wynikającym z art. 5 ust. 4b ustawy o świadczeniach rodzinnych jest warunek kontynuacji uzyskiwania dochodu osiągniętego zgodnie z warunkiem pierwszym także w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych. Oznacza to, że uzyskiwanie dochodu określonego rodzaju musi być kontynuowane w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do świadczeń rodzinnych. Kontynuacja ta musi mieć miejsce także w miesiącu, w którym organ wydaje decyzję ustalającą prawo do świadczenia (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/Rz 1434/18). Z uregulowań prawnych wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynika, że tzw. trzynastka jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym w określonym miesiącu. Tym samym nie ma ono cechy świadczenia okresowego czy też kontynuowanego w kolejnych miesiącach. To zaś prowadzi do wniosku, że uzyskanie dodatkowego dochodu przez członka rodziny tylko w jedynym miesiącu (tutaj będzie to trzynastka) nie wpływa na prawo do określonego świadczenia rodzinnego warunkowanego spełnieniem kryterium dochodowego. Z art. 5 ust. 4b ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika bowiem wprost, że nie chodzi o dochód uzyskiwany tylko przez jeden miesiąc, albowiem doliczeniu podlega dochód z miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty. Tak więc dochód uzyskany w jednym miesiącu w ogóle nie wpływa na prawo do świadczeń rodzinnych, natomiast dopiero dochód uzyskany na okres dłuższy będzie miał wpływ na to prawo i to tylko przez okres jego otrzymywania (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 października 2018 r., 
sygn. akt: II SA/Łd 435/18; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt: II SA/Łd 99/18).
 

Pamiętaj

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względ...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy