Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops , Otwarty dostęp

21 czerwca 2019

NR 65 (Czerwiec 2019)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) a dochód w pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych oraz pokrewnych

0 92

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1872), rokrocznie podmioty wymienione w tej ustawie otrzymują tzw. trzynastkę. Warto omówić skutki jej uzyskania w kontekście przepisów o ustalaniu dochodu dla celów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pokrewnych.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 2 wymienionej ustawy, jej uregulowania dotyczą pracowników jednostek sfery budżetowej, tj.:

  • państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy;
  • zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869);
  • samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
  • biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

Wymienieni pracownicy, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, nabywają prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. W przypadku gdy dany pracownik nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa on prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej sześć miesięcy.

Trzynastka a ustawa o pomocy społecznej

Pojęcie świadczenia socjalnego nie zostało ustawowo zdefiniowane. Jednakże do świadczeń socjalnych jednorazowych i pieniężnych zalicza się wyłącznie świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. akt: IV SA/Po 303/17). Stąd też dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jako świadczenia wypłacanego pracownikom w związku z pozostawaniem przez nich w stosunku pracy, nie można uznać jako jednorazowego świadczenia socjalnego, ponieważ nie jest ono wypłacane z systemu zabezpieczenia społecznego. Tym samym w odniesieniu do tzw. trzynastek przepis art. 8 ust. 4 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej nie może mieć zastosowania i dodatkowe wynagrodzenie roczne traktowane jest jako dochód na ogólnych zasadach wynikających z przepisu art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, z ewentualną modyfikacją wynikającą z przepisu art. 8 ust. 11 tejże ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

  1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
     

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 wymienionej ustawy, wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę, otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.


Trzynastka a świadczenia rodzinne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.), świadczenia takie jak zasiłek rodzinny i niektóre dodatki do niego czy też specjalny zasiłek opiekuńczy mogą zostać przyznane pod warunkiem spełniania określonego w ustawie kryterium dochodowego. Tytułem przykładu można wskazać tu na przepis art. 5 ust. 1 omawianej ustawy, zgodnie z którym zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeż...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy