Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rodzinny wywiad środowiskowy w świetle nowych regulacji – wybrane aspekty

O nowym rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego wspominało się już od dłuższego czasu, projekt bowiem pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji w grudniu 2020 r. Po niewielkich poprawkach rozporządzenie jest już opublikowane (Dz.U. z 2021 r., poz. 893). Wydawałoby się, że w tym zakresie niewiele można zmienić, ale lektura nowych regulacji w niektórych obszarach prowadzi do bardzo interesujących spostrzeżeń.

Czytaj więcej

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę to tylko jeden z aspektów wart omówienia, kiedy rozważamy zagadnienia związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy.

Czytaj więcej

Praca z osobą stosującą przemoc

Wedle Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przemoc to celowe użycie siły fizycznej albo władzy przeciw drugiemu człowiekowi, sobie samemu lub grupie ludzi, prowadzące lub stwarzające ryzyko uszkodzenia ciała, śmierci, krzywdy psychicznej, nieprawidłowego rozwoju lub ubóstwa/deprywacji (WHO, 2002). Widzimy zatem rozpiętość tej definicji, która zawiera w sobie rozmaite rodzaje przemocy. Przemoc od agresji różni się tym, iż cechuje się działaniem przemyślanym, racjonalnym i intencjonalnym, a często także grupowym. Warto zadać sobie pytanie – w jaki sposób pracować z osobą, która przemoc stosuje?

Czytaj więcej

Dziecko w sytuacji rozwodu – problemy emocjonalne i osłabione więzi rodzicielskie

Zjawisko rozwodu, jak pokazują liczne dane, z roku na rok staje się coraz powszechniejsze. Obecnie około 33 par na 100 rozwodzi się (dane z 2018 roku – wskaźnik ten utrzymuje się na podobnym poziomie w kolejnych latach). Wiele dzieci przychodzi na świat w związkach niesformalizowanych – około 25%. Trudno oszacować, do jak wielu rozstań dochodzi w takich formach bycia razem. Rośnie liczba dzieci wychowywanych w rodzinach niepełnych (najczęściej dziecko z matką), co – jak wskazują badania – jest znaczącym czynnikiem występowania licznych problemów emocjonalnych i problemów z zachowaniem.

Czytaj więcej

Najczęstsze błędy proceduralne w decyzjach administracyjnych

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy Kodeksu stanowią inaczej. Jakkolwiek Kodeks postępowania administracyjnego nie definiuje wprost pojęcia „decyzja”, to jednak w przepisie art. 107 Kodeksu, wymienione zostały elementy formalne decyzji. W niniejszym artykule omówione zostaną zatem najczęstsze błędy proceduralne w decyzjach administracyjnych w odniesieniu do określonych prawem elementów składowych decyzji administracyjnej.

Czytaj więcej

Refleksje nad pracą socjalną – czym jest, a czym być powinna

Bardzo istotnym problemem jest realny podział pomiędzy interwencją kryzysową a pracą socjalną. Mam głębokie przekonanie, że w wielu przypadkach działania pracownika socjalnego dotykają jednej i drugiej sfery. Dlatego dla uporządkowania dalszych rozważań, należy zacząć od zdefiniowania obydwu obszarów.

Czytaj więcej

W oczekiwaniu na nowelizacje ustaw z zakresu wsparcia rodzin

W ostatnim czasie do sejmu wpłynęło kilka projektów ustaw, które z uwagi na zakres regulacji będą miały istotne znaczenie dla jednostek realizujących zadania z zakresu wsparcia rodzin. Propozycją nowelizacji objęte zostały m.in. ustawy: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jak również zasady realizacji programu „Dobry start”. Ponadto istotne zmiany zaproponowane zostały w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Czytaj więcej

Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych – prawa i obowiązki pracownika samorządowego i pracodawcy

Zgodnie z definicją pracy w godzinach nadliczbowych, praca wykonywaną w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
 

Czytaj więcej

Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie pracownika socjalnego

Stres jest zjawiskiem, które towarzyszy człowiekowi niezmiennie od lat. Trudno jest znaleźć osobę, która nie wie czym jest stres – nawet jeśli nie potrafi podać jego definicji, własnymi słowami najprawdopodobniej bez trudu opisze to, co czuje w sytuacji stresowej. Praca wykonywana przez pracownika socjalnego jest pracą o wysokim stopniu zagrożenia ryzykiem stresu, a także wypalenia zawodowego.

Czytaj więcej

Dziecko z ASD jako uczestnik procesu integracji

Placówki integracyjne są jedną z form kształcenia, z której korzysta wielu uczniów z niepełnosprawnością, w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Często posłanie dziecka z autyzmem „do integracji” jest nadrzędnym celem jego rodziców, ponieważ ten typ edukacji bywa postrzegany jako mniej stygmatyzujący. Warto jednak zwrócić uwagę na gotowość ucznia do podjęcia edukacji w grupie integracyjnej. Jakie trudności mogą wynikać z braku przygotowania dziecka z autyzmem do integracji? Jakich kompetencji dziecko potrzebuje oraz za pomocą jakich technik można te kompetencje rozwinąć?

Czytaj więcej

Praca ze zmianą

Zmiana jest jednym z elementów procesu, który ma przynieść klientowi pomocy społecznej określone korzyści. Jak wdrażać klienta i prowadzić przez proces zmiany, jak radzić sobie z oporem przed zmianą?

Czytaj więcej

Ścieżka awansu pracownika socjalnego w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Procedowana aktualnie w Sejmie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej zakłada wprowadzenie ścieżki awansu zawodowego pracowników socjalnych. O ile zmiany w ustawie o pomocy społecznej zostaną uchwalone, o tyle ścieżka awansu stanie się ważnym elementem relacji kierownika ośrodka pomocy społecznej z pracownikami socjalnymi. Zaproponowane przez autorów projektu nowelizacji rozwiązania zakładają dodanie do ustawy nowego art. 121b.

Czytaj więcej