Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru

21 czerwca 2019

NR 65 (Czerwiec 2019)

300+ do wymiany. Analiza projektu ustawy o świadczeniu „Dobry start

0 101

Obowiązujący od 1 czerwca 2018 r. rządowy program „Dobry start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U., poz. 1061). W dniu 29 kwietnia br. na stronie rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy, która ma zastąpić dotychczasową podstawę prawną do świadczenia 300+.

W uzasadnieniu do projektu1 wskazano, że świadczenie „Dobry start” stanowi istotny element polityki prorodzinnej, dlatego zasadnym jest, aby uregulować sprawy z nim związane w akcie prawnym rangi ustawowej, stąd propozycja przeniesienia rozwiązań funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów na grunt ustawy.

Jednak – uwaga! – projekt ustawy zawiera także propozycję zmian szeregu innych ustaw, m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz obu ustaw regulujących postępowania egzekucyjne – Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt ustawy niewiele odbiega od dotychczasowych regulacji zawartych w uchwale i rozporządzeniu. Nadal będzie to jednorazowe, wypłacane raz w roku szkolnym świadczenie pieniężne wynoszące 300 zł na uczące się dziecko. Przysługiwać będzie, tak jak dotychczas, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające w szkole rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) uczących się w szkole, świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. I tak jak dotychczas, nie będzie ono przysługiwać na dzieci z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, ponieważ (zgodnie z uzasadnieniem projektu) – realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego, czy to w przedszkolu czy w szkole, jest bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków na wyposażenie.

Nowa definicja szkoły

Według aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia (§ 3 pkt 6), za szkołę uważa się szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Tymczasem, zgodnie z projektem ustawy (art. 4 pkt 6 projektu), nowa definicja szkoły nie będzie uwzględniała wyjątku, który eliminował z objęcia programem uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Oznacza to zatem rozszerzenie programu na każdego ucznia, bez względu na rodzaj szkoły, do której uczęszcza. Zgodnie z uzasadnieniem projektu: „Istotnym jest, aby każdy uczeń, bez względu na typ szkoły objęty był świadczeniem „Dobry start”. Należy podkreślić, że ta zmiana nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie – wciąż świadczenie przysługiwać będzie co do zasady na uczące się w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20 r. życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24. r. życia”.

Zmiana terminów przyjmowania wniosków

Projekt zakłada (art. 29), że poczynając od 2020 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w danym roku będzie można składać od 1 kwietnia (obecnie od 1 sierpnia), natomiast drogą elektroniczną już od 1 lutego (obecnie od 1 lipca). Bez zmian pozostanie data końcowa okresu przyjmowania wniosków, tj. 30 listopada. Owa zmiana wynika z uwzględnienia postulatów samorządów gminnych, realizujących ww. świadczenia, odnośnie uniknięcia kumulowania terminów składania wniosków z różnych systemów wsparcia rodzin z dziećmi na utrzymaniu w tym samym czasie.
 

Pamiętaj

Począwszy od 2020 r., w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 1 lutego do 30 czerwca, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia „Dobry start” nastąpi w okresie lipiec–sierpień danego roku, dzięki czemu rodziny otrzymają wsparcie jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, tj. w okresie od 1 lipca do 30 listopada, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Rozwiązania związane z migracją beneficjentów

Projekt zakłada – w celu usprawnienia procedur przyznawania i realizacji świadczenia „Dobry start” – wprowadzenie szczególnych regulacji wskazujących tryb postępowania organów właściwych w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby, która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry start” oraz osoby, której zostało przyznane świadczenie „Dobry start” lecz nie nastąpiła jego wypłata.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 projektu, w przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o omawiane świadczenie, organ właściwy, o którym mowa w art. 4 pkt 4 lit. a, do którego został złożony wniosek, przekazuje wniosek wraz z dokumentami do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 4, w przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie „Dobry start”, właściwy w sprawie pozostaje dotychczasowy organ właściwy, o którym mowa w art. 4 pkt 4 lit. a, który przyznał świadczenie.
 

Pamiętaj

Jeśli informacja o zmianie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie „Dobry start” zostanie powzięta przez organ na etapie rozpatrywania wniosku, wniosek z dokumentami zostanie przekazany, zgodnie z właściwością, do gminnego organu właściwego dla nowego miejsca zamieszkania. W przypadku zaś powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano już jednorazowe świadczenie „Dobry start”, właściwy w sprawie pozostaje dotychczasowy organ, który świadczenie przyznał.


Takie zmiany związane z problemem zmiany miejsca zamieszkania przez beneficjentów świadczeń wprowadzone zostały w uchwalonej niedawno nowelizacji do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i są – w mojej ocenie – niezbędne i słuszne. A poza tym, co wskazują dalsze regulacje omawianego projektu ustawy (o czym mowa w dalszej części artykułu), mogą zostać wprowadzone także do ustawy o świadczeniach rodzinnych i do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z art. 54 projektu, do postępowań w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stosuje się przepisy dotychczasowe – czyli uchwałę i rozporządzenie.

Natomiast po myśli art. 55 projektu – w 2019 roku wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 są przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca do 30 listopada. Wnioski złożone po tym okresie pozostawia się bez rozpatrzenia. Aczkolwiek, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy