300+ do wymiany. Analiza projektu ustawy o świadczeniu „Dobry start

Tematu numeru

Obowiązujący od 1 czerwca 2018 r. rządowy program „Dobry start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U., poz. 1061). W dniu 29 kwietnia br. na stronie rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy, która ma zastąpić dotychczasową podstawę prawną do świadczenia 300+.

W uzasadnieniu do projektu1 wskazano, że świadczenie „Dobry start” stanowi istotny element polityki prorodzinnej, dlatego zasadnym jest, aby uregulować sprawy z nim związane w akcie prawnym rangi ustawowej, stąd propozycja przeniesienia rozwiązań funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów na grunt ustawy.

Jednak – uwaga! – projekt ustawy zawiera także propozycję zmian szeregu innych ustaw, m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz obu ustaw regulujących postępowania egzekucyjne – Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt ustawy niewiele odbiega od dotychczasowych regulacji zawartych w uchwale i rozporządzeniu. Nadal będzie to jednorazowe, wypłacane raz w roku szkolnym świadczenie pieniężne wynoszące 300 zł na uczące się dziecko. Przysługiwać będzie, tak jak dotychczas, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające w szkole rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) uczących się w szkole, świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. I tak jak dotychczas, nie będzie ono przysługiwać na dzieci z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, ponieważ (zgodnie z uzasadnieniem projektu) – realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego, czy to w przedszkolu czy w szkole, jest bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków na wyposażenie.

POLECAMY

Nowa definicja szkoły

Według aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia (§ 3 pkt 6), za szkołę uważa się szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Tymczasem, zgodnie z projektem ustawy (art. 4 pkt 6 projektu), nowa definicja szkoły nie będzie uwzględniała wyjątku, który eliminował z objęcia programem uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Oznacza to zatem rozszerzenie programu na każdego ucznia, bez względu na rodzaj szkoły, do której uczęszcza. Zgodnie z uzasadnieniem projektu: „Istotnym jest, aby każdy uczeń, bez względu na typ szkoły objęty był świadczeniem „Dobry start”. Należy podkreślić, że ta zmiana nie powoduje ża...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy