Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru

21 czerwca 2019

NR 65 (Czerwiec 2019)

300+ do wymiany. Analiza projektu ustawy o świadczeniu „Dobry start

0 739

Obowiązujący od 1 czerwca 2018 r. rządowy program „Dobry start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U., poz. 1061). W dniu 29 kwietnia br. na stronie rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy, która ma zastąpić dotychczasową podstawę prawną do świadczenia 300+.

W uzasadnieniu do projektu1 wskazano, że świadczenie „Dobry start” stanowi istotny element polityki prorodzinnej, dlatego zasadnym jest, aby uregulować sprawy z nim związane w akcie prawnym rangi ustawowej, stąd propozycja przeniesienia rozwiązań funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów na grunt ustawy.

Jednak – uwaga! – projekt ustawy zawiera także propozycję zmian szeregu innych ustaw, m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz obu ustaw regulujących postępowania egzekucyjne – Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt ustawy niewiele odbiega od dotychczasowych regulacji zawartych w uchwale i rozporządzeniu. Nadal będzie to jednorazowe, wypłacane raz w roku szkolnym świadczenie pieniężne wynoszące 300 zł na uczące się dziecko. Przysługiwać będzie, tak jak dotychczas, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające w szkole rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) uczących się w szkole, świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. I tak jak dotychczas, nie będzie ono przysługiwać na dzieci z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, ponieważ (zgodnie z uzasadnieniem projektu) – realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego, czy to w przedszkolu czy w szkole, jest bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków na wyposażenie.

POLECAMY

Nowa definicja szkoły

Według aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia (§ 3 pkt 6), za szkołę uważa się szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Tymczasem, zgodnie z projektem ustawy (art. 4 pkt 6 projektu), nowa definicja szkoły nie będzie uwzględniała wyjątku, który eliminował z objęcia programem uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Oznacza to zatem rozszerzenie programu na każdego ucznia, bez względu na rodzaj szkoły, do której uczęszcza. Zgodnie z uzasadnieniem projektu: „Istotnym jest, aby każdy uczeń, bez względu na typ szkoły objęty był świadczeniem „Dobry start”. Należy podkreślić, że ta zmiana nie powoduje ża...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy