Zasiłek stały a uzyskanie jednorazowo dochodu należnego za dany okres w orzecznictwie sądów administracyjnych

Prawo pod lupą

W orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiły się w ostatnim okresie rozbieżne poglądy co do sposobu rozliczania dochodu należnego za dany okres w kontekście unormowania zawartego w przepisie art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na czym polegają owe rozbieżności i jaki jest dominujący pogląd w tej sprawie?

Tytułem wstępu należy wskazać, że pierwotnie przepis art. 8 ust. 12 w ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) brzmiał – „W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód”.

W obecnym stanie prawnym przepis art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym nowelizacją pierwotnego brzmienia przepisu przepisem art. 9 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1366) – stanowi, że „W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód”.

Jak wynika z powyższego, pierwotny stan prawny nie budził wątpliwości, że rozliczanie dochodu należnego za dany okres, miało odbywać się „w przód” – do czego obligowało sformułowanie „rozlicza się w równych częściach na kolejne mies...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy