Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

21 czerwca 2019

NR 65 (Czerwiec 2019)

Trzynasta emerytura. Podmioty uprawnione i zasady przyznawania

0 115

Uchwalona w dniu 4 kwietnia 2019 r. ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 743) określa warunki nabywania prawa do tytułowego świadczenia oraz zasady jego wypłaty. Zgodnie z intencją projektodawców ustawy, celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy, świadczenie będzie miało charakter jednorazowy. Uprawnionymi do świadczenia są osoby, które w dniu 30 kwietnia 2019 r. mają prawo do:

 1. renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej, o których mowa w przepisie art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2193 z późn. zm.);
 2. emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty rodzinnej, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, o których mowa w przepisie art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 299 z późn. zm.);
 3. renty i emerytury, o których mowa odpowiednio w przepisach w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 276);
 4. emerytury wojskowej, wojskowej renty inwalidzkiej, wojskowej renty rodzinnej, o których mowa w przepisie art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 289);
 5.  emerytury policyjnej, policyjnej renty inwalidzkiej, policyjnej renty rodzinnej, o których mowa w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz miesięcznych kwot, o których mowa w przepisach art. 15c ust. 3, art. 22a ust. 3 i art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 288);
 6. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej o których mowa w przepisie art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 z późn. zm.);
 7. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, o których mowa w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz świadczeń, o których mowa w przepisach art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1376 z późn. zm.);
 8. renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinnej, o których mowa w przepisach art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 737 z późn. zm.);
 9. renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1340 z późn. zm.);
 10. świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2148 z późn. zm.);
 11. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824 z późn. zm.);
 12. okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 926);
 13. emerytury, o której mowa w przepisie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1924);
 14. świadczenia, o którym mowa w przepisie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 128),
 15. okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w przepisie art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637 z późn. zm.);
 16. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r., poz. 303).

Dla kogo trzynasta emerytura?

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. przyjęła zasadę nie tylko jednorazowości wypłaty, ale także jednego tytułu prawnego do takiego świadczenia, stąd też zgodnie z przepisem art. 3 ustawy w razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. 
 

Ważne

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 3 ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i ren...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy