Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

21 czerwca 2019

NR 65 (Czerwiec 2019)

Trzynasta emerytura. Podmioty uprawnione i zasady przyznawania

0 548

Uchwalona w dniu 4 kwietnia 2019 r. ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 743) określa warunki nabywania prawa do tytułowego świadczenia oraz zasady jego wypłaty. Zgodnie z intencją projektodawców ustawy, celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy, świadczenie będzie miało charakter jednorazowy. Uprawnionymi do świadczenia są osoby, które w dniu 30 kwietnia 2019 r. mają prawo do:

POLECAMY

 1. renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej, o których mowa w przepisie art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2193 z późn. zm.);
 2. emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty rodzinnej, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, o których mowa w przepisie art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 299 z późn. zm.);
 3. renty i emerytury, o których mowa odpowiednio w przepisach w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 276);
 4. emerytury wojskowej, wojskowej renty inwalidzkiej, wojskowej renty rodzinnej, o których mowa w przepisie art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 289);
 5.  emerytury policyjnej, policyjnej renty inwalidzkiej, policyjnej renty rodzinnej, o których mowa w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz miesięcznych kwot, o których mowa w przepisach art. 15c ust. 3, art. 22a ust. 3 i art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 288);
 6. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej o których mowa w przepisie art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 z późn. zm.);
 7. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, o których mowa w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz świadczeń, o których mowa w przepisach art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1376 z późn. zm.);
 8. renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinnej, o których mowa w przepisach art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 737 z późn. zm.);
 9. renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1340 z późn. zm.);
 10. świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2148 z późn. zm.);
 11. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824 z późn. zm.);
 12. okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 926);
 13. emerytury, o której mowa w przepisie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1924);
 14. świadczenia, o którym mowa w przepisie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 128),
 15. okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w przepisie art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637 z późn. zm.);
 16. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r., poz. 303).

Dla kogo trzynasta emerytura?

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. przyjęła zasadę nie tylko jednorazowości wypłaty, ale także jednego tytułu prawnego do takiego świadczenia, stąd też zgodnie z przepisem art. 3 ustawy w razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. 
 

Ważne

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 3 ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., jednorazowe świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało osobom, którym prawo omawianych świadczeń zostało zawieszone na dzień 30 kwietnia 2019 r. Prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego podlegać będzie jednak ponownemu ustaleniu, jeżeli okaże się, że na dzień 30 kwietnia 2019 r. prawo do wyżej wymienionych świadczeń nie istniało, podlegało zawieszeniu lub przysługiwała wypłata tego świadczenia.


Osobie (osobom) wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty r...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy