Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Praca z osobą nastoletnią

Praca z osobą, która znajduje się w okresie adolescencji i przejawia zachowania ryzykowne, może być zarówno bardzo wymagająca i dostarczająca wielu wyzwań, jak i nieść wiele satysfakcji.

Czytaj więcej

Właściwość miejscowa gminy – wybrane aspekty dotyczące ustalania właściwości OPS i CUS w zakresie świadczeń przyznawanych przez pomoc społeczną

W sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej najważniejszy element stanowią strona oraz organ właściwy do prowadzenia postępowania. W przypadku organu właściwego wyróżnić należy dwa rodzaje właściwości – właściwość rzeczową i właściwość miejscową. Zasady ustalania właściwości określa Kodeks postępowania administracyjnego, przepisy szczegółowe w tym zakresie – ustawa o pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Wsparcie dla osób zgłaszających problemy związane z izolacją

Odosobnienie, na przykład związane z chorobą czy kwarantanną, może być doświadczane w różny sposób.

Czytaj więcej

Zmiana czy uchylenie – kiedy należy zmienić, a kiedy uchylić decyzję przyznającą świadczenia z pomocy społecznej?

Organ pomocy społecznej, który przyznaje danej osobie świadczenie z pomocy społecznej zawsze bierze pod uwagę sytuację życiową i majątkową osoby ubiegającej się o świadczenie na dzień wydania decyzji administracyjnej w tym przedmiocie. Biorąc pod uwagę skalę i zakres udzielanej pomocy społecznej, nieuniknione są sytuacje, kiedy w trakcie pobierania świadczenia z pomocy społecznej ulegnie zmianie stan prawny lub faktyczny dotyczący świadczeniobiorców albo też ujawnione zostaną fakty świadczące o tym, że świadczeniobiorca wprowadził w błąd organ administracji co do swojej sytuacji dochodowej lub też nie poinformował o jej zmianie w trakcie pobierania świadczenia.

Czytaj więcej

Zachowania autodestruktywne

Problem zachowań polegających na szkodzeniu samemu sobie (zachowania autodestruktywne), obserwujemy coraz częściej. Zachowania autodestruktywne są rodzajem szkodzenia, krzywdzenia samego siebie, niszczenia siebie. To rodzaj oddziaływania, którego skutki mogą pojawić się natychmiast lub będą odroczone w czasie. To działania mające na celu wywołanie psychicznej i/lub fizycznej szkody samemu sobie.

Czytaj więcej

Zaburzone relacje rodzinne i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka

Człowiek bezsprzecznie jest istotą społeczną. Dlaczego? Na różnych etapach życia, w różnym stopniu i w różnym celu są jednostce potrzebne inne osoby.

Czytaj więcej

Jakie prawa ma ofiara przemocy domowej?

Przemoc domowa stanowi powszechny problem, który dotyka bardzo wiele rodzin w Polsce. Z uwagi na skalę problemu ustawodawca wyposażył osoby pokrzywdzone w narzędzia, które mają zapobiegać przemocy domowej i umożliwić pokrzywdzonym uwolnienie się od sprawców przestępstw.

Czytaj więcej

Diagnoza w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego – nowe wyzwanie?

Od 15 listopada 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Czy pracowników pomocy społecznej czekają nowe wyzwania?

Czytaj więcej

Refleksje nad pracą socjalną cz. III – motywowanie do zmiany – jak to robić?

Po pierwszym kontakcie pracownika socjalnego z klientem i dokonaniu diagnozy jego gotowości do zmiany następuje dalszy etap pracy z klientem – motywowanie go do zmiany, etap trudny i nie zawsze przynoszący spodziewane rezultaty.

Czytaj więcej

Praktyczne uwagi do oceny okresowej pracownika socjalnego

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie 30 maja 2021 r., przyniosła długo oczekiwane przez pracowników socjalnych zmiany w zakresie ich uprawnień do awansu zawodowego. W nowych regulacjach przyjęto zasadę, że podstawą do uzyskania kolejnego stopnia awansu będzie – poza posiadaniem odpowiednich kwalifikacji – uzyskanie dwóch pozytywnych ocen okresowych. Pierwsza ocena pracowników socjalnych winna nastąpić w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. do 30 listopada 2021 r.

Czytaj więcej