Decyzja w sprawie przyznania zasiłku stałego a ubezpieczenie zdrowotne

Tematu numeru

W praktyce OPS-ów spotyka się decyzje w zakresie ustalenia prawa do zasiłku stałego, w których sentencja zawiera nie tylko rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania tego świadczenia, ale także rozstrzygniecie w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Czy jest to jednak prawidłowa praktyka?

W świetle obowiązujących przepisów i sądowej interpretacji, takie sformułowanie nie wydaje się być prawidłowe. Objęcie beneficjenta zasiłku stałego ubezpieczeniem zdrowotnym wynika przecież z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), a to wydania decyzji nie wymaga. Przecież np. pracownik, którego obejmuje się ubezpieczeniem zdrowotnym od chwili zatrudnienia również nie otrzymuje żadnej decyzji – bo i kto miałby ją wydać. Dlaczego zatem stosować taką praktykę u osób otrzymujących zasiłek stały?

Na potwierdzenie tego stanowiska warto przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt: I SA/Gd 1737/17, zgodnie z którym osoba pobierająca zasiłek stały podlega z mocy prawa obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast organ pomocy społecznej jest zobowiązany zgłosić taką osobę do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składkę. Czynności dotyczące opłacania składki należą do czynności materialno-technicznych. Natomiast jeśli osoba pobierająca zasiłek stały podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu i innej podstawy, wówczas składki nie opłaca się.
Skoro czynności dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego mają charakter materialno-techniczny, nie powinny być częścią składową rozstrzygnięcia decyzji w przedmiocie przyznania zasiłku stałego. Składka ta bowiem nie ma charakteru niepieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, o którym mowa w art. 36 pkt 2 lit. c ustawy o pomocy społecznej.

POLECAMY


Nie każdy zasiłek stały z ubezpieczeniem zdrowotnym


Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają m.in. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 u.ś.o.z.). Oznacza to obowiązek opłacania składki z mocy ustawy w takiej sytuacji.

Osoby te są objęte ubezpieczeniem od dnia przyznania zasiłku do dnia utraty prawa do zasiłku (art. 73 pkt 9 u.ś.o.z.). Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu takiej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego przez ośrodek pomocy społecznej (kierujący zgłoszenie do ZUS) oraz po opłaceniu składki (art. 67 ust. 1 w zw. z art. 75 ust. 10 u.ś.o.z.). Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby otrzymującej zasiłek stały wynosi 9% podstawy wymiaru składki, stanowiącej kwotę przyznanego zasiłku stałego (art. 79 ust. 1 w zw. z art. 81 ust. 8 ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy