Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

18 listopada 2019

NR 69 (Listopad 2019)

Świadczenie uzupełniające a dochód w pomocy społecznej

605

Wpływ świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji na dochód osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej i ponoszącej odpłatność za świadczenia z pomocy społecznej

Wchodząca w życie 1 października ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1622) wprowadziła zmiany w zakresie ustalania dochodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507). Omówienia wymagają skutki prawne tych zmian na prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Na wstępie należy wskazać, że ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tzw. świadczenia uzupełniającego. Ustawowym celem tego świadczenia jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

POLECAMY


Dla kogo świadczenie?


Świadczenie, co do zasady, przysługiwać będzie osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

  • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto świadczenie będzie przyznawane tym osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. renta rodzinna przyznawana bez względu na wiek, jeżeli uprawniony do niej stał się całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolny do pracy w okresie do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczył 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.

Osobom spełniającym przesłanki ustawowe przyznane zostanie świadczenie uzupełniające, które przysługuje w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i wymienionych świadczeń nie będzie mogła, co do zasady, przekroczyć 1600 zł miesięcznie.


Nowe przepisy


W związku z pojawieniem się nowego świadczenia, przepisem art. 19 ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wprowadzono obowiązujące od 1 października 2019 r. 
zmiany w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Zmiana ta polega na dodaniu w art. 8 tejże ustawy nowego ustępu 4a. Po wejściu w życie nowego przepisu obok wyłączeń wynikających z przepisu art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – w przypadku dochodu ustalonego zgodnie art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej – na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2, w dochodzie osoby lub rodziny nie będzie uwzględniać się świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w przepisach ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Co w katalogu świadczeń pieniężnych?


W przepisie art. 36 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej sformułowany został katalog świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, do których zalicza się: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. Pomijając specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego, wynagrodzenie dla opiekunów prawnych oraz świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, które z mocy przepisu art. 8 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 3, art. 41, art. 53a ust. 2 oraz art. 91 ustawy o pomocy społecznej są niewrażliwe na przekroczenie kryterium dochodowego, także pozostałe świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 36 ustawy o pomocy społecznej nie będą wrażliwe, na fakt przyznania świadczenia uzupełniającego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że w przypadku świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej nie zajdzie także konieczność zastosowania przepisów o zmianie lub uchyleniu decyzji prz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy