Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

25 maja 2021

NR 81 (Maj 2021)

Najczęstsze błędy proceduralne w decyzjach administracyjnych

0 4017

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy Kodeksu stanowią inaczej. Jakkolwiek Kodeks postępowania administracyjnego nie definiuje wprost pojęcia „decyzja”, to jednak w przepisie art. 107 Kodeksu, wymienione zostały elementy formalne decyzji. W niniejszym artykule omówione zostaną zatem najczęstsze błędy proceduralne w decyzjach administracyjnych w odniesieniu do określonych prawem elementów składowych decyzji administracyjnej.

Zgodnie z przepisem art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja zawiera:

POLECAMY

 • oznaczenie organu administracji publicznej;
 • datę wydania;
 • oznaczenie strony lub stron;
 • powołanie podstawy prawnej;
 • rozstrzygnięcie;
 • uzasadnienie faktyczne i prawne;
 • pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny;
 • w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

Oznaczenie organu administracji publicznej

Jak wynika z przywołanego przepisu, Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje na pierwszym miejscu oznaczenie organu administracji publicznej, który ją wydał. Prawidłowe oznaczenie organu polega na podaniu pełnej nazwy organu i jego siedziby (adresu). Brak oznaczenia organu, pozbawia dany akt charakteru decyzji administracyjnej. Oznaczenie organu ma kluczowe znaczenie dla oceny, czy decyzję wydał właściwy organ administracji publicznej. Oznaczenie organu przez podanie jego nazwy oraz podpisanie decyzji przez osobę upoważnioną do wydania decyzji nie jest jednak wystarczające. Należy podać także imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do wydania decyzji. Dopiero w ten sposób realizuje się zasadę dokładnego określenia organu. Wówczas bowiem znana staje się nie tylko nazwa organu, ale także osoba, która działa jako organ, albo działa z upoważnienia osoby wykonującej funkcję organu1.
Typowym błędem spotykanym w praktyce jest oznaczenie organu poprzez wskazanie jako organu – ośrodka pomocy społecznej, podczas gdy organem tym jest odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent).

Data wydania

Przez datę wydania decyzji należy rozumieć datę wydania...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy