Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

29 kwietnia 2021

NR 80 (Kwiecień 2021)

Decyzja w sprawie świadczenia z pomocy społecznej – procedura odwoławcza

0 2205
Przebieg procedury odwoławczej od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia z pomocy społecznej obwarowany jest szeregiem przepisów, w gąszczu których łatwo zgubić drogę. Na co należy zwrócić uwagę?

Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) regulują przede wszystkim postępowanie w sprawie udzielania świadczeń z pomocy społecznej z uwzględnieniem przedmiotu ustawy, jak i podmiotów (odbiorców), do których jest kierowana. W kwestii procedury odwołania od decyzji – ustawa o pomocy społecznej, poza wzmianką zawartą w przepisie art. 106 ust. 6 ustawy, zgodnie z którym odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej może złożyć inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie – odsyła, zgodnie z jej przepisem art. 14, do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
Wzmiankowany przepis art. 106 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej stanowi jedynie przejaw odformalizowania procedury odwoławczej w sprawach z zakresu pomocy społecznej albowiem zgodnie z przepisem art. 127 § 1 k.p.a., od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Przywołany zatem przepis ustawy o pomocy społecznej stanowi swoistego rodzaju wyłom od zasady sformułowanej w Kodeksie postępowania administracyjnego, zgodnie z którą odwołanie od decyzji administracyjnej może wnieść wyłącznie strona (ewentualnie ustanowiony przez stronę pełnomocnik w trybie art. 32 i art. 33 k.p.a. – o ile zakres udzielonego pełnomocnictwa obejmuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej). Wracając do przepisu art. 106 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, należy podkreślić, że przez zgodę osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej należy rozumieć w zasadzie każdy przejaw jej woli w tym zakresie, włącznie ze zgodą dorozumianą, wynikającą chociażby z samego faktu prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego przez tę osobę z osobą, która w jej imieniu wnosi odwołanie od decyzji w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. Poza tą różnicą (na korzyść strony w postępowaniu odwoławczym w sprawie świadczeń z pomocy społecznej),...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy