Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru , Otwarty dostęp

25 maja 2021

NR 81 (Maj 2021)

W oczekiwaniu na nowelizacje ustaw z zakresu wsparcia rodzin

0 554

W ostatnim czasie do sejmu wpłynęło kilka projektów ustaw, które z uwagi na zakres regulacji będą miały istotne znaczenie dla jednostek realizujących zadania z zakresu wsparcia rodzin. Propozycją nowelizacji objęte zostały m.in. ustawy: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jak również zasady realizacji programu „Dobry start”. Ponadto istotne zmiany zaproponowane zostały w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Przyjrzyjmy się zatem projektowi nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W marcu br. wpłynął do sejmu projekt nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zawierający propozycję zmiany jednego tylko artykułu – art. 187a (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp? nr=1033). Zmiana wydawałaby się niewielka. Jednak ma ona istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji zadań przez gminy z tej prostej przyczyny, że na podstawie właśnie przepisów tego artykułu opiera się realizacja programu rządowego „Dobry start”. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 187a ustawy, Rada Ministrów może przyjąć rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi, a wówczas w drodze rozporządzenia określa szczegółowe warunki realizacji programu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia efektywności tego programu. Wniosek o przyznanie świadczeń i załączniki mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, na podstawie art. 13 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2407). Informacje składane przez wnioskodawców są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a świadczenia otrzymane z programu wolne są od egzekucji, wolne od podatku dochodowego oraz nie podlegają wliczeniu do dochodu, uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.
Po nowelizacji przepisy art. 187a ustawy będą wyglądać następująco:

POLECAMY

 1. Rada Ministrów może przyjąć rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi.
 2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki realizacji programu, o którym mowa w ust. 1, w tym w szczególności sposób i tryb obsługi świadczeń przyznanych na podstawie tego programu oraz składania wniosku i załączników do wniosku o przyznanie tych świadczeń, uwzględniając potrzebę zapewnienia efektywności tego programu.
  2a. Rada Ministrów może określić, w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, że:
  1) realizacja i obsługa świadczeń przyznanych na podstawie programu, o którym mowa w ust. 1, w tym w szczególności:
  a) składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń, a także wnoszenie innych pism w sprawie świadczeń,
  b) doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń – odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, za pomocą systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2;
  2) decyzje, informacje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia i inne pisma w sprawie świadczeń przyznanych na podstawie programu, o którym mowa w ust. 1, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu realizującego świadczenia albo zamieszcza się w nich imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania.
  2b. Składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń na podstawie programu, o którym mowa w ust. 1, a także wnoszenie innych pism w sprawie tych świadczeń, doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń na podstawie programu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, jeżeli Rada Ministrów tak postanowi w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.
  2c. W przypadku gdy Rada Ministrów postanowiła, że składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń na podstawi
  ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy