Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Handel ludźmi

Obecnie handel ludźmi jest drugą co do wielkości najbardziej dochodową działalnością przestępczą zaraz po biznesie narkotykowym. Choć wydaje się, że narażone na niebezpieczeństwo są w głównej mierze kobiety, to w rzeczywistości ofiarami procederu są także mężczyźni i dzieci.

Czytaj więcej

Gdy interesów dziecka pilnuje OPS, a nie rodzic – czyli kilka słów o marnotrawieniu „pięćsetki” w nowej odsłonie

Na początku 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od tego momentu instytucją właściwą w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłaty stał się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie oznacza to jednak, że z gminy zniknęły wszystkie zadania przewidziane tą ustawą.

Czytaj więcej

Refleksje nad wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej w kontekście projektowanych zmian do ustawy

W ostatnich latach kilkukrotnie podejmowano próby znowelizowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednak projekty przygotowanych zmian nie zostały sfinalizowane. Obecnie zaproponowana nowelizacja ma jednak szanse na uchwalenie. Jeśli zostanie ona przyjęta przez ustawodawcę, stanowić będzie duże wyzwanie dla jednostek realizujących zadania przede wszystkim z zakresu pieczy zastępczej i adopcji.

Czytaj więcej

Wsparcie cudzoziemca w szczególnych okolicznościach

Działania wojenne wszczęte przez rosyjski reżim na terytorium Ukrainy, prowadzone z pogwałceniem wszelkich konwencji międzynarodowych oraz bez uzasadnionej przyczyny, wzbudziły w nas wszystkich szok i niedowierzanie, a także obawę przed naruszeniem integralności terytorium Polski. Jednak nasze odczucia bledną wobec tego, co przeżywają osoby zamieszkałe w Ukrainie i te, które uciekają za granicę przed wojną.

Czytaj więcej

Asertywność w rodzinie

Asertywność to dla rodziców kontrowersyjny, grząski temat. Budzi emocje i dość często postrzegany jest zero-jedynkowo, skrajnie. Psychologowie są przekonani, że taka postawa służy wartościom osobistym, budowaniu dobrych, bezpiecznych relacji z otoczeniem i – co ważne – pozwala na wypracowanie prawidłowego wzorca postępowania. Niestety, asertywność bywa identyfikowana również z egoizmem i bezwzględnym stawianiem siebie na pierwszym miejscu. Często nie wiemy dokładnie, co się pod tym pojęciem kryje i mając swoje założenia, nie chcemy się w tę dziedzinę wgłębiać.

Czytaj więcej

Bezdomność. Życie, uzależnienia i przemoc

Bezdomni – ludzie wyrzuceni poza społeczny nawias. Kolokwialnie mówi się o nich „trolle”. Ich widok budzi skrajne emocje: wstręt, pogardę, obrzydzenie, niechęć, współczucie, litość, poczucie, że życie nie jest sprawiedliwe.

Czytaj więcej

Interpersonalne czynniki wspierające proces pomocy klientom OPS

Praca osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika pomocy społecznej polega na kontakcie z osobami w różnego rodzaju kryzysach. Wymaga ona od pracownika wysokiego poziomu kompetencji interpersonalnych, które – jak dowodzi wiele doniesień z praktyki szeroko rozumianej pomocy psychologicznej – w dużym stopniu przyczyniają się do poprawy funkcjonowania osób wspieranych.

Czytaj więcej

Dlaczego Centra Usług Społecznych nie są takie straszne, jak je (niektórzy) malują?

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o realizacji usług społecznych przez Centra Usług Społecznych na stałe do obrazu pomocy społecznej wprowadziła CUS. Co się od tego momentu zdarzyło? Niniejszy artykuł będzie rodzajem zbiorczej refleksji nad tym zagadnieniem.

Czytaj więcej

Dochód z umowy o pracę w pomocy społecznej (art. 8 ust. 3 ustawy) – skąd tyle wątpliwości wokół kosztów uzyskania przychodu?

Ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 803) znowelizowane zostały m.in. przepisy art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, dotyczące obliczania dochodu beneficjentów pomocy społecznej. Przyznam, że nawet nie przyszło mi na myśl, że ta – wydawałoby się oczywista – zmiana wywoła tyle wątpliwości i dyskusji wśród pracowników socjalnych.

Czytaj więcej

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – procedura kierowania i planowane zmiany

Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Szczególną kategorię osób potrzebujących tej pomocy stanowią matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej. Dla nich ustawa o pomocy społecznej przewiduje możliwość skorzystania z dedykowanej im formy wsparcia, jakim jest schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Czytaj więcej

W jaki sposób automatyzacja procesów może usprawnić pracę pracowników instytucji publicznych?

Automatyzacja procesów biurowych to zjawisko, z którym mamy do czynienia coraz częściej, również w urzędach, i szerzej – w administracji publicznej. W jaki sposób systemy informatyczne mogą wesprzeć pracowników tych instytucji?

Czytaj więcej

Kobieta w niewoli miłości. Tożsamość ofiary przemocy domowej

Stawanie się ofiarą przemocy w rodzinie stanowi długofalowy proces. Wymaga on przeformułowania życiowego planu minimum i przystosowania się do zastanej rzeczywistości. Nikt natychmiast nie rezygnuje z marzeń, tym bardziej nie godzi się na ciągłe awantury i powstałe w ich wyniku obrażenia.

Czytaj więcej