Jakie prawa ma ofiara przemocy domowej?

Prawo pod lupą Otwarty dostęp

Przemoc domowa stanowi powszechny problem, który dotyka bardzo wiele rodzin w Polsce. Z uwagi na skalę problemu ustawodawca wyposażył osoby pokrzywdzone w narzędzia, które mają zapobiegać przemocy domowej i umożliwić pokrzywdzonym uwolnienie się od sprawców przestępstw.

W obecnym stanie prawnym istnieje wiele uregulowań zarówno ustawowych, jak i szczególnych, które wpływają na coraz skuteczniejszą ochronę prawną osób doświadczających przemocy w rodzinie. Podstawowym dokumentem regulującym kwestie przemocy w rodzinie w ujęciu prawnym jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Określa ona zadania służb i instytucji, które mają udzielać wsparcia i pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz zasady pracy zarówno z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, jak również jej doznającymi. 
 

POLECAMY

Pamiętaj

Zgodnie z art. 2 pkt 2 wspomnianej ustawy, przemoc w rodzinie jest rozumiana przez prawo jako jednorazowe bądź powtarzające się umyślne działanie albo zaniechanie, które narusza prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego, a także innych osób mieszkających lub gospodarujących wspólnie, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność (w tym seksualną), powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące u nich cierpienia i krzywdy moralne.


Wsparcie dla ofiar przemocy

Przepisy zapewniają osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie szereg praw, m.in. prawo do schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie czy też do żądania wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”. Przede wszystkim osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie ma prawo do ochrony przed osobą będącą sprawcą przemocy, uzyskania natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania dla osoby pokrzywdzonej niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie. Pokrzywdzeni mają nadto prawo do terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz ukierunkowanej na nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, zapewnienia dostępu do pomocy medycznej, zapewnienia warunków bytowych w postaci: całodobowego pobytu, miejsca do spania, miejsca do nauki dla dzieci, wyżywienia, dostępu do kuchni, środków czystości czy też odzieży.

„Niebieska Karta”

Osoba dotknięta przemocą w rodzinie ma prawo żądać wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.
Wniosek o wszczęcie tej procedury należy złożyć do najbliższego ośrodka pomocy społecznej lub zgłosić w najb...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy