Aktualne spojrzenie na obowiązki kierownika OPS-u

Kierownik ops

Obowiązki pracodawcy, a więc i kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, wskazane są w sposób niewyczerpujący w art. 94 Kodeksu pracy.

Do obowiązków tych należą w szczególności:

POLECAMY

 • zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości, zwłaszcza pracy monotonnej i tej w ustalonym z góry tempie;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematyczne szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia;
 • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • stwarzanie pracownikom, podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej, warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
 • zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników;
 • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
 • prowadzenie i przechowywanie w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza);
 • przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Przytoczony przepis ma funkcję porządkującą i informacyjną. W dalszej części artykułu przedstawiono bardziej szczegółowe rozwinięcie niektórych z wymienionych obowiązków.

Monitoring w miejscu pracy

Jeżeli kierownik OPS zdecyduje się na wprowadzenie monitoringu w zakładzie pracy lub na terenie wokół zakładu pracy, co będzie możliwe jeżeli taki monitoring jest niezbędny do:

 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
 • ochrony mienia,
 • kontroli produkcji,
 • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę – wówczas nagrania obrazu pracodawca może przetwarzać wyłącznie do celów, dla których nagrania zostały zebrane i przechowywać je przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia nagrania. Gdy natomiast nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy