Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

16 marca 2022

NR 88 (Luty 2022)

Dochód z umowy o pracę w pomocy społecznej (art. 8 ust. 3 ustawy) – skąd tyle wątpliwości wokół kosztów uzyskania przychodu?

0 1198

Ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 803) znowelizowane zostały m.in. przepisy art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, dotyczące obliczania dochodu beneficjentów pomocy społecznej. Przyznam, że nawet nie przyszło mi na myśl, że ta – wydawałoby się oczywista – zmiana wywoła tyle wątpliwości i dyskusji wśród pracowników socjalnych.

W brzmieniu obowiązującym do dnia 29 maja 2021 r., za dochód uważało się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

POLECAMY

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Natomiast od dnia 30 maja 2021 r. – zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 8 ust. 3 ustawy – przychody pomniejsza się o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Co to znaczy?

Oznacza to, że poczynając od wejścia w życie znowelizowanych przepisów przychód klienta (osiągany np. z tytułu wynagrodzenia za pracę czy umowy zlecenia) dodatkowo należy pomniejszać o koszty uzyskania przychodu.
Zgodnie z tym przykładowo – dla osoby osiągającej dochód z tytułu umowy o pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia, pracującej w tej samej miejscowości, w której zamieszkuje – wyliczenie dochodu na podstawie przepisów art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2021 r. kształtowało się w sposób, który ilustrują dane zawarte w tabeli nr 1.

 • Tab. 1. Wyliczenie dochodu na podstawie przepisów art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2021 r.
   
Lp. Wyliczenie dochodu
w pomocy społecznej na
podst. art. 8 ust. 3 u.p.s.
Do dnia
29 maja
2021 r.
Od dnia
30 maja
2021 r.
1. Przychód (wynagrodzenie brutto) 2.800,00 zł 2.800,00 zł
2. Koszty uzyskania przychodu - 250,00 zł
3. Składka na ubezpieczenie społeczne
finansowana przez pracownika
383,88 zł 383,88 zł
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
potrącona przez pracodawcę
(9%)
217,45 zł 217,45 zł
5. Miesięczne obciążenie podatkiem
dochodowym (należna zaliczka
na podatek dochodowy)
137,00 zł 137,00 zł
6. Dochód w pomocy społecznej:
1- (2+3+4+5)
2.061,67 zł 1.811,67 zł


Trochę inaczej będzie to wyglądać w 2022 r. – bo nawet przy uwzględnieniu podwyższenia płacy minimalnej zwiększenie kwoty wolnej od podatku powoduje, że obowiązek podatkowy powstanie dopiero przy kwocie wynagrodzenia ok. 3.190 zł. Zatem przy założeniu otrzymywania wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnej, dochód w pomocy społecznej będzie przedstawiał się tak, jak to zobrazowano w tabeli nr 2.

 • Tab. 2. Dochód w pomocy społecznej w 2022 r.
   
Lp. Wyliczenie dochodu w pomocy
społecznej na podst. art. 8 ust. 3 u.p.s.
Od dnia 1
stycznia2022 r.
1. Przychód (wynagrodzenie brutto) 3.010,00 zł
2. Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
3. Składka na ubezpieczenie społeczne
finansowana przez pracownika
412,68 zł
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
potrącona przez pracodawcę (9%)
233,76 zł
5. Miesięczne obciążenie podatkiem
dochodowym (należna zaliczka
na podatek dochodowy)
-
6. Dochód w pomocy społecznej:
1- (2+3+4+5)
2.113,56 zł


Interpretacyjne zamieszanie

Na różnych forach internetowych oraz w interpretacjach zamieszczanych w serwisach informacji prawnej (np. LEX) można znaleźć poglądy, że w istocie dodanie kosztów uzyskania przychodu w wyliczeniu pomniejszeń przychodu zawartych w art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy, niczego nie zmienia, ponieważ te koszty zostały już odjęte przez pracodawcę w momencie obliczania podatku, zatem jako dochód nadal powinno się przyjmować tę samą kwotę, którą przyjmowało się przed nowelizacją. Dodatkowo ma na to wskazywać niezmieniony nowelizacją przepis art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy.
Moim zdaniem taka interpretacja nie jest prawidłowa – nasuwa się bowiem pytanie: po co...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy