Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

1 lipca 2020

NR 74 (Czerwiec 2020)

Jak prawidłowo napisać decyzję administracyjną z uzasadnieniem?

235

Załatwienie sprawy administracyjnej powinno nastąpić we właściwej formie przewidzianej przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Generalnie żądanie strony, które zostało w prawidłowej formie skierowane do właściwego organu administracji, powinno być przedmiotem rozstrzygnięcia przybierającego postać decyzji administracyjnej. Dotyczy to także sytuacji, gdy w ocenie organu żądanie strony jest niezasadne, tzn. nie ma oparcia w przepisach prawa.

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy k.p.a. stanowią inaczej.Elementy składowe decyzji administracyjnej określone zostały przepisem art. 107 § 1 k.p.a. Należy wskazać w tym miejscu, że co do zasady decyzja, która nie zawiera wszystkich składników określonych w tym przepisie, jest decyzją wadliwą.

POLECAMY

Składowe decyzji


Zgodnie zatem z przywołanym tu przepisem – prawidłowo sporządzona decyzja winna zawierać:

  • oznaczenie organu administracji publicznej – oznaczenie organu ma doniosłe znaczenie dla oceny, czy decyzję wydał właściwy organ administracji publicznej. =

Ważne

Oznaczenie organu polega na podaniu pełnej nazwy organu i jego siedziby (adresu). Brak oznaczenia organu pozbawia dany akt charakteru decyzji administracyjnej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 1981 r., sygn. akt: SA 1163/81).

  • datę wydania – określenie daty wydania decyzji jako niezbędnego elementu jej treści ma przeciwdziałać sytuacji, w której za datę wydania decyzji należałoby uznać datę doręczenia jej stronie lub stronom; jednocześnie należy wskazać, że obowiązujące przepisy nie dają podstaw do utożsamiania wydania decyzji z jej doręczeniem (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt: I SA//Wa 1852/17);
  • oznaczenie strony lub stron – zgodnie z przepisem art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek; stworzona na potrzeby postępowania administracyjnego konstrukcja prawna strony wymaga więc wykazania przez podmiot istnienia po jego stronie tzw. interesu prawnego lub obowiązku; generalnie przyjmuje się, że o to czy i kto posiada interes prawny stwierdza się na podstawie właściwych norm materialnoprawnych, które pozwalają na ustalenie podmiotu, którego uprawnienie bądź obowiązek podlega konkretyzacji w postępowaniu administracyjnym (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2019 r., sygn. akt: I GSK 254/18);
  • powołanie podstawy prawnej – podstawa prawna jest autonomicznym, odrębnym od „rozstrzygnięcia” elementem decyzji administracyjnej, znajdującym właściwe sobie miejsce w treści każdej decyzji administracyjnej; podstawę prawną decyzji stanowi przytoczenie przepisów prawa materialnego, na których organ administracji opiera swoje rozstrzygnięcie danej sprawy administracyjnej co do jej istoty, jak również powołanie stosownych, mających szczególny związek z wydaniem danej decyzji, przepisów proceduralnych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 lipca 2019 r., sygn. akt: I SA/Ol 451/19);
  • rozstrzygnięcie – rozstrzygnięcie decyzji administracyjnej, określane też mianem osnowy lub sentencji decyzji – jest jej kwintesencją; stanowi bowiem o ustaleniu prawa, czy też nałożeniu obowiązku; wyrażając rezultat stosowania normy prawa materialnego do konkretnego przypadku w kontekście określonych okoliczności faktycznych i materiału dowodowego, rozstrzygnięcie decyzji przedstawia sposób zakończenia postępowania w danej instancji; to w rozstrzygnięciu decyzji, a nie innych jej elementach dokonuje się zatem konkretyzacja prawa; rozstrzygnięcia nie można zatem ani domniemywać, ani wyprowadzać z treści uzasadnienia; winno ono być wyrażone wprost; nie może go zastąpić uzasadnienie decyzji – w razie rozbieżności pomiędzy osnową decyzji, a jej uzasadnieniem o sposobie rozstrzygnięcia sprawy decyduje sentencja; (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. akt: II SA/Bk 719/19);
  • uzasadnienie faktyczne i prawne – uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi integralną część decyzji i jego zadaniem jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia, zarówno stronie, jak i organom odwoławczym – zgodności z prawem rozstrzygnięcia organu; uzasadnienie ma objaśnić tok myślenia prowadzący do zastosowania przepisu prawnego w sprawie; w uzasadnieniu faktycznym organ administracji publicznej powinien zatem dokładnie wskazać podst...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy