Dział: Tematu numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Asystentura rodzinna – niekończąca się opowieść

Wielokrotnie już pisałam o pracy z rodzinami, w których występują problemy opiekuńczo- -wychowawcze. Artkuły te pokazywały różne oblicza tej pracy (zarówno od strony obowiązków gminy, jak i współpracy pomiędzy pracownikiem socjalnym a asystentem rodziny). Czas zatem, po ponad siedmiu latach od wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na pewnego rodzaju podsumowanie oraz podzielenie się nowymi refleksjami na ten – wydawałoby się – już dogłębnie opisany temat.

Czytaj więcej

Co czeka OPS-y po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej?

Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. to temat, którego waga wymaga poświęcenia mu osobnego artykułu.

Czytaj więcej

Zaburzenia posttraumatyczne u dziecka krzywdzonego – objawy i podstawowe warunki wsparcia dziecka w środowisku zastępczym. Cz. I

U dzieci skrajnie zaniedbanych i/lub doznających powtarzających się aktów przemocy od podstawowego opiekuna, zwłaszcza matki, często zmieniających środowisko życia, obserwuje się tzw. posttraumatyczne zaburzenia rozwojowe1. U dziecka narażonego w tzw. krytycznych okresach rozwoju na odrzucenie i poważne zaniedbania lub na nadużycia ze strony rodzica tworzy się nieprawidłowy model równowagi i dotyczy on wszystkich funkcji.

Czytaj więcej

Pomoc społeczna a pozbawienie wolności lub tymczasowe aresztowanie

Osoby osadzone w zakładach karnych oraz tymczasowo aresztowane z mocy przepisów art. 13 ustawy o pomocy społecznej tracą prawo do objęcia pomocą społeczną. Placówki, w których są umieszczone, zapewniają im bowiem utrzymanie na koszt państwa, zatem w tym zakresie nie znajdują się one w sytuacji uniemożliwiającej zaspokojenie niezbędnych potrzeb, która jest warunkiem koniecznym do otrzymania pomocy po myśli przepisów art. 2 ust. 1 i 3 ust. 1 tej ustawy.

Czytaj więcej

300+ do wymiany. Analiza projektu ustawy o świadczeniu „Dobry start

Obowiązujący od 1 czerwca 2018 r. rządowy program „Dobry start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U., poz. 1061). W dniu 29 kwietnia br. na stronie rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy, która ma zastąpić dotychczasową podstawę prawną do świadczenia 300+.

Czytaj więcej

500+ na każde dziecko

Rząd zapowiedział rozszerzenie programu Rodzina 500+ i przyznanie świadczenia także na pierwsze dziecko. Co 500+ na każde dziecko oznacza dla OPS i jakie inne zmiany zostaną wprowadzone wraz z nowelizacją przepisów?

Czytaj więcej

Rodzinny wywiad środowiskowy – okoliczności sporządzenia

Rodzinny wywiad środowiskowy to najważniejszy dowód w postępowaniach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Ponieważ ma on charakter dokumentu urzędowego, powinien być sporządzany tylko wtedy, gdy przepisy nakazują przeprowadzenie takiego dowodu.

Czytaj więcej

Kierownik jednostki pomocy społecznej - Coach, dyktator czy desperat?

Od kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wymaga się bardzo wiele – oczekuje się, że będzie spokój i klienci pomocy społecznej nie będą absorbować włodarzy gminy (wymagania władz), że ludzie będą mieli zaspokojone potrzeby, nawet bez minimalnego wkładu własnego (oczekiwanie mieszkańców), że praca będzie dobrze zorganizowana, a zarobki do niej adekwatne (oczekiwanie pracowników). Te wszystkie oczekiwania należy zderzyć jeszcze z niewystarczającymi środkami finansowymi oraz świadomością, że jeśli coś się zdarzy złego, to media zaczną od pytania – „gdzie była pomoc społeczna?”.

Czytaj więcej

Bariery skutecznej pracy socjalnej

Od chwili gdy w lipcu 2017 roku weszła w życie nowelizacja art. 110a ustawy o pomocy społecznej, należało oczekiwać, że MRPiPS będzie monitorować, jak z możliwości, którą dał zmieniony przepis, skorzystają OPS-y. Co prawda przepis ten zawiera sformułowanie, że w ramach struktury ośrodka może (co oznacza, że nie musi) zostać wyodrębniony zespół realizujący zadania w zakresie pracy socjalnej i zespół realizujący zadania w zakresie usług pomocy społecznej (czy też jeden zespół realizujący oba rodzaje zadań), ale w tym przypadku słowo „może” nie będzie raczej oznaczać dobrowolności. 

Dowodem na to są choćby ministerialne „Rekomendacje w zakresie powołania zespołu do spraw pracy socjalnej i zespołu do spraw usług pomocy społecznej” z września 2017 r., które w miesiąc później zostały rozesłane do gmin.
 

Czytaj więcej

Co nas czeka w pomocy społecznej w 2018 r.?

Przywykliśmy już do tego, że każdy rok działalności instytucji przynosi zmiany przepisów – jedne wchodzą w życie już od początku roku, inne mają wydłużone vacatio legis. Do tego dochodzą jeszcze pojawiające się na stronach internetowych organów rządowych czy w mediach informacje o trwających pracach legislacyjnych, których efektem jest niemal zawsze kolejna nowelizacja aktów prawnych, na których opiera się działalność jednostek. Nie inaczej jest (i będzie) w bieżącym roku.

Czytaj więcej

Wsparcie dla osób cierpiących na choroby śmiertelne – jak pracownik socjalny powinien wspierać klienta?

Wsparcie pacjentów i ich rodzin w chorobie onkologicznej jest istotne i złożone. Wymaga wiedzy, zaangażowania, uważności i wyczucia. 
Pomoc oferowana chorym na raka ma charakter interdyscyplinarnego wsparcia. Korzysta ona z dorobku naukowego, doświadczenia klinicznego, m.in. psychologii, onkologii, psychiatrii i medycyny paliatywnej.

Czytaj więcej