Dział: Tematu numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dopłaty do świadczenia 500+

W ramach sprzeciwu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. o sygn. akt: K 1/20 oraz wykazania, z jakimi konsekwencjami może wiązać się wyrażone przez Trybunał stanowisko, jeden z posłów Lewicy na początku lutego 2021 r. złożył w Oddziale ZUS wniosek o „dopłatę do świadczenia 500+” za okres od poczęcia do urodzenia się jego dziecka. Opublikowana w mediach i na portalach społecznościowych treść tego wniosku została natychmiast wykorzystana przez innych rodziców do składania wniosków o identycznej treści.

Czytaj więcej

Odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat za pobyt w DPS. Naliczać czy nie?

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (dalej RIO) w wystąpieniu z dnia 10 listopada 2020 r. (znak K.0542.PZ.53.JK.2020) w przedmiocie naliczania odsetek od nieterminowych płatności z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, wnoszonych przez osoby zobowiązane wymienione w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uznało, że w przypadku nieterminowej płatności należy stosować przepisy ustawy Ordynacja podatkowa i obciążać spóźnionych zobowiązanych odsetkami jak od zaległości podatkowych.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej – jakie nowe zmiany czekają pracowników socjalnych?

W październiku 2020 roku na stronach rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.1 Część zaplanowanych zmian jest odpowiedzią na postulaty podmiotów zajmujących się stosowaniem przepisów dotyczących pomocy społecznej w praktyce oraz na wnioski napływające od pracowników socjalnych, związane z koniecznością doregulowania przepisów dotyczących wykonywania przez nich zawodu.

Czytaj więcej

Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej w świetle najnowszego orzecznictwa

Do problematyki nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej powracamy co jakiś czas. Wydawałoby się, że zagadnienie to zostało poddane dogłębnej analizie i przepisy je regulujące nie powinny już budzić wątpliwości. Praktyka pokazuje jednak, że tak nie jest.

Czytaj więcej

Co nas czeka po epidemii?

Czyli o kilku istotnych dla OPS-ów przepisach związanych z COVID-19, które zostaną na dłużej w obrocie prawnym. Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii COVID-19 oraz liczne zakazy i nakazy związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wymusiły wprowadzenie przepisów organizujących działalność w różnych sferach życia publicznego w sposób minimalizujący zagrożenia.

Czytaj więcej

Pomoc społeczna w stanie epidemii, czyli jak bezpiecznie udzielać pomocy w warunkach zagrożenia zdrowia i życia?

Stan epidemii stał się w Polsce faktem i to nie tylko dlatego, że zalegalizowało go rozporządzenie Rady Ministrów, ale przede wszystkim dlatego, że kilka tysięcy zachorowań, ofiary śmiertelne i dziesiątki tysięcy osób w kwarantannie dobitnie świadczą o niebezpieczeństwie, w jakim się znaleźliśmy.

Czytaj więcej

Procedura kierowania do domu pomocy społecznej na wniosek osoby oraz bez jej zgody

Postępowanie o umieszczenie w domu pomocy społecznej odbywa się zasadniczo w dwóch trybach. Pierwszy z nich, na wniosek osoby zainteresowanej (zwany też dobrowolnym, tj. za jej wyraźną zgodą), uregulowany został w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. Drugi, na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego (zwany też przymusowym, albowiem umieszczenie odbywa się bez zgody osoby umieszczanej), w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.).

Czytaj więcej

Wstrzymanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej – przesłanki i postępowanie

Uprawnienie organu do wstrzymania wypłaty świadczeń z pomocy społecznej przewidziane zostało w ustawie o pomocy społecznej w kilku przypadkach, ściśle wskazanych w treści poszczególnych przepisów. Praktyka pokazuje jednak, że czasem jest ono nadużywane w okolicznościach, w których nie powinno mieć zastosowania. Problematyczne bywa także zastosowanie właściwego trybu postępowania w takich sprawach.

Czytaj więcej

Nie wylać dziecka z kąpielą, czyli jak przygotować się do utworzenia centrum usług społecznych

Powstanie w gminach centr realizujących usługi społeczne zdaje się być procesem powszechnie oczekiwanym i przez wielu wypatrywanym. Jak jednak podejść do tworzenia centrum usług społecznych, by być pewnym, że proces jego powstawania przebiega prawidłowo?

Czytaj więcej

Decyzja w sprawie przyznania zasiłku stałego a ubezpieczenie zdrowotne

W praktyce OPS-ów spotyka się decyzje w zakresie ustalenia prawa do zasiłku stałego, w których sentencja zawiera nie tylko rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania tego świadczenia, ale także rozstrzygniecie w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Czy jest to jednak prawidłowa praktyka?

Czytaj więcej