Odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat za pobyt w DPS. Naliczać czy nie?

Tematu numeru

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (dalej RIO) w wystąpieniu z dnia 10 listopada 2020 r. (znak K.0542.PZ.53.JK.2020) w przedmiocie naliczania odsetek od nieterminowych płatności z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, wnoszonych przez osoby zobowiązane wymienione w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uznało, że w przypadku nieterminowej płatności należy stosować przepisy ustawy Ordynacja podatkowa i obciążać spóźnionych zobowiązanych odsetkami jak od zaległości podatkowych.

Stanowisko RIO narobiło dużo zamieszania w OPS-ach, które dotychczas albo odsetek w ogóle nie naliczały, albo, co prawda, obciążały osoby zobowiązane odsetkami – ale po pierwsze odsetkami ustawowymi, a po drugie tylko wtedy, gdy zobowiązanie powstało na podstawie umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2 ustawy, a w jej treści zastrzeżone zostało prawo do żądania tych odsetek.
W ocenie Kolegium Izby, pomimo iż ustawa o pomocy społecznej nie reguluje kwestii naliczania odsetek od nieterminowych płatności za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej, świadczone usługi opiekuńcze lub z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz nie odsyła do stosowania innych ustaw, zastosowanie w tej sprawie będą miały przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Jak wskazała RIO, w art. 53 i następnych ustawy Ordynacja podatkowa zawarto regulację przewidującą możliwość naliczania odsetek jak dla zaległości podatkowych. Zatem odpowiednie zastosowanie przepisów o odsetkach, jak od zaległości podatkowych do opłat z art. 61 ustawy o pomocy społecznej w zw. z art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych oznacza, że w przypadku nieterminowego uiszczania tych opłat gmina powinna naliczać tego rodzaju odsetki.
Jednocześnie Kolegium Izby przywołało podobne stanowiska wyrażone w orzecznictwie sądów administracyjnych, zgodnie z którym w przypadku braku uregulowania kwestii odsetek od niepodatkowych należności publicznoprawnych w danej ustawie czy też odesłania do innych ustaw, prawo do naliczania odsetek wynika z art. 67 ustawy o finansach publicznych odsyłającego do odpowiedniego stosowania przepisów ordynacji podatkowej (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt: II SA/Kr 1246/13; wyrok WSA w Krakowie z 11 września 2013 r., sygn. akt: II SA/Kr 761/13; wyrok WSA w Kielcach z dnia 20 października 2016 r., sygn. akt: II SA/Ke 765/16).
 

POLECAMY

Ważne

Zdaniem Kolegium RIO – niezależnie od tego, czy źródłem ustalenia wysokości opłaty jest decyzja administracyjna, czy też umowa, przewidziana w art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – opłaty te należy klasyfikować jako należno...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy