Autor: Sylwia Juźwiak

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Konsultant jednostek sektora finansów publicznych, w tym ośrodków pomocy społecznej. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Refleksje nad pracą socjalną cz. II – motywowanie klienta do zmiany

W pomocy społecznej trudno jest opracować jednorodny wzorzec postępowania z klientem choćby dlatego, że każdy z nich dźwiga swój własny bagaż doświadczeń, prezentuje inne podejście do problemu, które sprawiło, że trafił do systemu pomocy trafił, każdy potrzebuje innego rodzaju wsparcia, a przy tym każdy ma inne oczekiwania wobec tego systemu. Pierwsze wrażenie, pierwszy kontakt z klientem są bardzo ważne. Jednak równie ważne jest to, co potem klient wraz z pracownikiem socjalnym wypracuje w ramach działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj więcej

Uchwała rady gminy/powiatu z wsteczną mocą obowiązującą – czy w wyjątkowych przypadkach jest to dopuszczalne?

Jedną z częściej pojawiających się nieprawidłowości stwierdzanych przez organy kontroli i nadzoru w protokołach kontroli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej czy też ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest naruszenie zasady ciągłości programów i strategii, a tym samym niezrealizowanie ustawowych zadań opracowywania tych dokumentów planistycznych na konkretne przedziały czasowe. Czy istnieje sposób, aby temu zaradzić?

Czytaj więcej

Rodzinny wywiad środowiskowy w świetle nowych regulacji – wybrane aspekty

O nowym rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego wspominało się już od dłuższego czasu, projekt bowiem pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji w grudniu 2020 r. Po niewielkich poprawkach rozporządzenie jest już opublikowane (Dz.U. z 2021 r., poz. 893). Wydawałoby się, że w tym zakresie niewiele można zmienić, ale lektura nowych regulacji w niektórych obszarach prowadzi do bardzo interesujących spostrzeżeń.

Czytaj więcej

W oczekiwaniu na nowelizacje ustaw z zakresu wsparcia rodzin

W ostatnim czasie do sejmu wpłynęło kilka projektów ustaw, które z uwagi na zakres regulacji będą miały istotne znaczenie dla jednostek realizujących zadania z zakresu wsparcia rodzin. Propozycją nowelizacji objęte zostały m.in. ustawy: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jak również zasady realizacji programu „Dobry start”. Ponadto istotne zmiany zaproponowane zostały w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Czytaj więcej

Dopłaty do świadczenia 500+

W ramach sprzeciwu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. o sygn. akt: K 1/20 oraz wykazania, z jakimi konsekwencjami może wiązać się wyrażone przez Trybunał stanowisko, jeden z posłów Lewicy na początku lutego 2021 r. złożył w Oddziale ZUS wniosek o „dopłatę do świadczenia 500+” za okres od poczęcia do urodzenia się jego dziecka. Opublikowana w mediach i na portalach społecznościowych treść tego wniosku została natychmiast wykorzystana przez innych rodziców do składania wniosków o identycznej treści.

Czytaj więcej

Odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat za pobyt w DPS. Naliczać czy nie?

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (dalej RIO) w wystąpieniu z dnia 10 listopada 2020 r. (znak K.0542.PZ.53.JK.2020) w przedmiocie naliczania odsetek od nieterminowych płatności z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, wnoszonych przez osoby zobowiązane wymienione w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uznało, że w przypadku nieterminowej płatności należy stosować przepisy ustawy Ordynacja podatkowa i obciążać spóźnionych zobowiązanych odsetkami jak od zaległości podatkowych.

Czytaj więcej

Odpłatność za DPS a członek rodziny za granicą

Chociaż przepisy art. 61 ustawy o pomocy społecznej – z kilkoma modyfikacjami – obowiązują od początku jej wejścia w życie, niezmiennie pojawia się ten sam problem, związany z ustalaniem odpłatności dla zobowiązanych członków rodziny mieszkańca DPS: jak postępować w przypadku, gdy któryś z nich przebywa poza granicami kraju?

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej – jakie nowe zmiany czekają pracowników socjalnych?

W październiku 2020 roku na stronach rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.1 Część zaplanowanych zmian jest odpowiedzią na postulaty podmiotów zajmujących się stosowaniem przepisów dotyczących pomocy społecznej w praktyce oraz na wnioski napływające od pracowników socjalnych, związane z koniecznością doregulowania przepisów dotyczących wykonywania przez nich zawodu.

Czytaj więcej

Schronienie dla bezdomnego – procedura kierowania do schroniska

Znowelizowane przepisy art. 48a ustawy o pomocy społecznej, ustalające zasady udzielania schronienia osobom bezdomnym, obowiązują od czterech lat. Nadal jednak postępowanie OPS-ów w sprawach udzielania schronienia bezdomnym bywa poddawane krytyce organów kontroli oraz nadzoru.

Czytaj więcej

Przypadki szczególnie uzasadnione, czyli o ekstraświadczeniach z pomocy społecznej

Istnieje katalog świadczeń z pomocy społecznej, w przypadku których, aby przyznanie ich było możliwe, organy powinny brać pod uwagę spełnienie dodatkowej przesłanki – „szczególnie uzasadnionego przypadku”. Ponieważ ustawa nie przybliża definicji tego określenia, szukać jej trzeba, poddając analizie orzecznictwo.

Czytaj więcej