Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

7 grudnia 2021

NR 87 (Grudzień 2021)

Przemoc domowa – nowe obowiązki samorządów w zapowiedzi nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

0 1019

Prezentujemy drugą część analizy projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Obowiązkowe szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Kolejną nowością jest wprowadzenie do art. 9a ust. 5a, zgodnie z którym członkowie zespołu przechodzić mają obowiązkowe szkolenie im dedykowane. Za organizowanie szkoleń, jak to wskazano powyżej, odpowiadać ma samorząd województwa. Każdy członek zespołu ma obowiązek odbyć szkolenie w terminie 12 miesięcy od daty jego powołania w skład zespołu. Biorąc zatem pod uwagę okoliczność, że składy zespołów podlegają częstym zmianom, szkolenia trzeba będzie organizować przynajmniej raz w roku.

POLECAMY

Organizacja prac Zespołu Interdyscyplinarnego

Dodane do art. 9a ust. 6a i 6b należy przyjąć z zadowoleniem. Po pierwsze wprowadzają one regulację, zgodnie z którą przewodniczący zespołu spośród członków zespołu interdyscyplinarnego, może wyznaczyć swojego zastępcę, który wykonuje obowiązki powierzone mu przez przewodniczącego i zastępuje go w czasie nieobecności. Po drugie zaś wreszcie jednoznacznie doprecyzowano, w czyich kompetencjach znajduje się opracowanie i przyjęcie regulaminu funkcjonowania ZI. Dotychczas w związku z niedookreśleniem tego w dotychczasowym brzmieniu art. 9a ust. 15 ustawy praktyki były różne – czasami regulaminy narzucane były uchwałą rady, czasami zarządzeniem wójta/burmistrza, czasem robiły to same zespoły w ślad za przyjętymi w gminie regulacjami. Natomiast zaproponowany przepis art. 9a ust. 6b wyraźnie wskazuje, że to zespół opracowuje i przyjmuje regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych, usuwając tym samym wszelkie wątpliwości kompetencyjne.
Z kolei zmianie ulec ma częstotliwość zwoływania posiedzeń zespołu. Aktualne brzmienie ustawy nakazuje zwoływanie posiedzeń ZI w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Po zmianie ma to być nie rzadziej niż co dwa miesiące.
I ta zmiana nie za bardzo nam się podoba. Z uzasadnienia projektu nowelizacji wynika, że projektodawca uznał, iż w gminach, gdzie jest duża liczba procedur „Niebieskie Karty”, przy 4 spotkaniach w roku trudno mówić o wypracowywaniu strategii czy inicjowaniu działań przeciwprzemocowych. Im więcej spotkań, tym lepsza znajomość trendów i zmian, możliwość trafniejszej diagnozy problemu.
Zgoda, w gminach, w których przemoc jest częstym zjawiskiem, należy spotykać się częściej, ale dlaczego obligować do tego zespoły działające w małych gminach, gdzie przemoc ma charakter incydentalny… I na tym przykładzie doskonale widać, że ustawa generalizuje, nie uwzględnia tak naprawdę specyfiki przemocy rodzinnej czy domowej w gminach w zależności od ich wielkości. W Warszawie, Wrocławiu czy innym dużym mieście nawet raz na dwa miesiące może być za rzadko, natomiast w gminach, w których jest jedna karta na dwa-trzy miesiące jest to zdecydowanie niezasadne (dotyczy to także innych zadań samorządów gminnych, których realizacja jest kontrolowana „zero-jedynkowo”, bez uwzględnienia wielkości gminy czy częstotliwości występowania zjawiska). Nie po to ustawodawca wpisuje w pierwszej kolejności – „w zależności od potrzeb”, zasadniczo w zespołach znajdują się profesjonaliści, oni doskonale będą wiedzieli, kiedy nadejdzie potrzeba, aby zwołać posiedzenie zespołu.
Nową regulacją, która została niejako wymuszona epidemią COVID-19, jest ustawowe uregulowanie możliwości realizowania działań przez zespół – w uzasadnionych przypadkach – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązkowy udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie do ustawy zapisów „dyscyplinujących” członków ZI do udziału w jego posiedzeniach (aktualnie jest to, niestety, zjawisko powszechne, że członkowie nie wywiązują się z tego obowiązku). Planuje się zatem wprowadzenie postanowień, że udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego jest...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy