Autor: Sylwia Juźwiak

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Konsultant jednostek sektora finansów publicznych, w tym ośrodków pomocy społecznej. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dochód w pomocy społecznej – wybrane aspekty obliczania dochodu osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej (cz. II)

Jak wskazano w pierwszej części rozważań, opublikowanej w lipcowym numerze DPS 2023 na temat dochodu, zawarte w art. 8 ustawy o pomocy społecznej regulacje dotyczące definicji dochodu i sposobu jego obliczania są normami bezwzględnie wiążącymi organ stosujący prawo i nie mogą być interpretowane życzeniowo, w kontekście doświadczenia życiowego, czy przez pryzmat zasad współżycia społecznego (por.: wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Bd 1514/16). Mimo tak rygorystycznego podejścia sądów administracyjnych do ustalania składników dochodu – dają one niekiedy w swoich wyrokach pewne wskazówki dotyczące tego, że jednak nie każde przysporzenie finansowe osoby czy rodziny należy rozpatrywać w kategoriach przychodu.

Czytaj więcej

Najnowsze regulacje prawne na rzecz wzmocnienia ochrony dzieci

W lipcu br. uchwalono niezwykle ważną ustawę. Chociaż jej tytuł brzmi „ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw”, to w potocznej nomenklaturze określa się ją jako „ustawa Kamilka” i jest ona reakcją ustawodawcy na nieludzkie traktowanie dziecka przez jego matkę i ojczyma, w wyniku którego doszło do jego śmierci.

Czytaj więcej

Dochód w pomocy społecznej – wybrane aspekty obliczania dochodu osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej (cz. I)

Definicja dochodu w pomocy społecznej jest rozbudowana i – pomimo szczegółowych regulacji art. 8 ustawy o pomocy społecznej – nieco niepełna. Wywołuje to dużo wątpliwości, które swój finał niejednokrotnie znajdują w interpretacji dokonywanej przez sądy administracyjne w indywidualnych sprawach.

Czytaj więcej

Koniec ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności przedłużonych na podstawie art. 15h ustawy „covidowej” i inne zmiany w zakresie świadczeń rodzinnych

W dniu 5 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą zmieniającą”). I choć tytuł ustawy i jej zakres mogą wydawać się niekoniecznie związane z problematyką pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, to jednak właśnie m.in. do tych zagadnień odnoszą się zmiany innych aktów prawnych wprowadzone tą ustawą.

Czytaj więcej

Przeciwdziałanie przemocy domowej – na co zwrócić uwagę po czerwcowej nowelizacji (wybrane aspekty)

Po kilkunastu miesiącach konsultacji i prac legislacyjnych 9 marca 2023 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 535). Nowelizacja opublikowana została w Dzienniku Ustaw w dniu 21 marca br. i zasadniczo wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 22 czerwca 2023 r.

Czytaj więcej

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Część IV – nienależnie pobrane świadczenia i udzielanie ulg w spłacie należności z funduszu alimentacyjnego

Z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynika, że nie tylko dłużnik alimentacyjny może stać się osobą zobowiązaną wobec funduszu alimentacyjnego. Może być nim także osoba uprawniona, która nienależnie pobrała świadczenia z funduszu.

Czytaj więcej

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Część III – wybrane aspekty postępowania o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Postępowanie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest – podobnie jak każde inne postępowanie administracyjne – na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadza jednak pewne dodatkowe uregulowania, odmienne od tych kodeksowych, które muszą mieć na uwadze osoby upoważnione do prowadzenia tych postępowań.

Czytaj więcej

Nowa rola asystenta rodziny Refleksje nad projektem nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Zaledwie kilka dni minęło od wejścia w życie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a do Sejmu wpłynął kolejny projekt, który – choć zasadniczo dotyczy postępowania karnego – to jednak zawiera propozycję zmian także i do tej ustawy i ma istotne znaczenie z punktu widzenia zadań asystenta rodziny.

Czytaj więcej

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Część II. Osoba uprawniona i przysługujące jej świadczenia

Zgodnie z preambułą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Takie osoby – po spełnieniu ustawowych przesłanek – otrzymują status osób uprawnionych.

Czytaj więcej

Projektowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej

W ostatnim czasie MRiPS zgłosiło dwa projekty nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Każdy z nich zawiera istotne zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej. Jednak zaproponowane zmiany obejmują także inne aspekty regulowane ustawą.

Czytaj więcej

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Część I – dłużnik alimentacyjny

Zgodnie z preambułą do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Dlatego w ustawie tej znalazły się regulacje nie tylko umożliwiające wsparcie dla wierzycieli alimentacyjnych, ale także narzędzia pozwalające na dyscyplinowanie dłużników do realizowania obowiązku alimentacyjnego.

Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy (cz. II)

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad kolejną zmianą przepisów prawa pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało dwie obszerne nowelizacje do Kodeksu pracy. Objęte pierwszym projektem nowelizacji (druk sejmowy nr 2335) zmiany dotyczące dwóch obszarów – kontroli trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej – są już przedmiotem prac Sejmu. Natomiast drugi projekt znajduje się jeszcze w legislacyjnej poczekalni.

Czytaj więcej