Pomoc społeczna i wsparcie instytucji pomocowych dla uciekinierów wojennych z Ukrainy – wybrane aspekty ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tematu numeru

W dniu 12 marca 2022 r. uchwalona została ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nazywana specustawą – ustawa o rekordowo krótkim procesie legislacyjnym, której nadano status pilnej, co nie budziło zresztą wątpliwości i oporu niemal wszystkich parlamentarzystów, a nadto, jak przy rzadko którym akcie prawnym, było to całkowicie aprobowane przez społeczeństwo. Co przynosi ten akt prawny?

Czekaliśmy na tę ustawę, bo jedynie ona otwierała możliwość instytucjonalnej pomocy dla tej specyficznej i nieoczekiwanej grupy cudzoziemców na terytorium Polski. I chociaż po zaledwie dwóch tygodniach ustawa zdążyła być dwukrotnie znowelizowana, to zmiany te – a szczególnie jedna – przyniosły więcej możliwości działania, bo poszerzyły krąg osób, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny.
Ogólny zakres szeroko rozumianego pomagania zawarty został już w Decyzji Wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r., stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/? uri=CELEX: 32022D0382). W preambule tej decyzji znalazło się zapewnienie, że w obliczu bezprecedensowego aktu agresji ze strony Federacji Rosyjskiej Unia zdecydowanie wsparła i będzie nadal wspierać Ukrainę i jej obywateli, a przedmiotowa decyzja jest częścią reakcji Unii na presję migracyjną, będącą wynikiem rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę. Jednocześnie wskazano na konieczność wprowadzenia tymczasowej ochrony dla obywateli Ukrainy zamieszkujących w Ukrainie, wysiedlonych w dniu 24 lutego 2022 r. lub po tej dacie w wyniku inwazji wojskowej rosyjskich sił zbrojnych, która rozpoczęła się tego dnia, a także dla obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, wysiedlonych w dniu 24 lutego 2022 r. lub po tej dacie, którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystali w Ukrainie ze statusu uchodźcy lub równoważnej ochrony. Zwrócono również uwagę na to, że ważne jest zachowywanie jedności rodzin i unikanie sytuacji, w której członkowie tej samej rodziny mają różne statusy. Zatem konieczne jest również wprowadzenie tymczasowej ochrony dla członków rodzin tych osób, w przypadku, gdy ich rodziny już przebywały i mieszkały w Ukrainie w czasie, kiedy wystąpiły okoliczności prowadzące do masowego napływu wysiedleńców. W tych okolicznościach w art. 1 ww. decyzji stwierdza się istnienie masowego napływu do Unii wysiedleńców, którzy musieli opuścić Ukrainę w wyniku konfliktu zbrojnego, zgodnie z art. 2 udziela się tymczasowej ochrony do następujących kategorii wysiedleńców, którzy musieli opuścić Ukrainę począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. w następstwie inwazji wojskowej rozpoczętej w tym dniu przez rosyjskie siły zbrojne:

POLECAMY

  • obywateli Ukrainy zamieszkałych w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r.;
  • bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie; oraz
  • członków rodzin osób, o których mowa w lit. a) i b);
  • przy czym – w odniesieniu do bezpaństwowców i obywateli państw trzecich innych niż Ukraina – do tych, którzy są w stanie udowodnić, że przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały, wydanego zgodnie z prawem ukraińskim, i którzy nie są w stanie w bezpiecznych i trwałych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

Dla kogo pomoc ze specustawy (zakres podmiotowy)?

Regulacje dotyczące tego, kogo objąć pomocą przewidzianą ustawą z 12 marca 2022 r., już od początku jej drogi legislacyjnej wywoływały poruszenie wśród partnerów wyznaczonych do konsultacji, a potem parlamentarzystów. Wszyscy, którzy są zaangażowani w pomoc wojennym uciekinierom, od początku mieli świadomość, że ograniczenie grupy beneficjentów jedynie do osób przekraczających bezpośrednio granicę ukraińsko-polską, spowoduje zróżnicowanie w traktowaniu osób trafiających do naszego kraju różnymi drogami. Odrzucenie przez Sejm senackiej poprawki do ustawy dotyczącej wykreślenia słowa „bezpośrednio” i tym samym możliwości rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy także do tych uciekinierów, którzy trafili na terytorium RP np. opuszczając Ukrainę przez granicę ukraińsko-mołdawską, znacznie utrudniło pomaganie przez instytucje publiczne wszystkim wojennym ucieki...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy