Zasiłek celowy – praktyka i orzecznictwo

Tematu numeru

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenia pomocowe dzieli na dwie kategorie – pieniężne i niepieniężne. Wśród najczęściej przyznawanych świadczeń pieniężnych – obok zasiłku stałego i zasiłku okresowego – znajdują się zasiłki celowe. I chociaż art. 36 ustawy wymienia je zwięźle: zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, to tak naprawdę podział zasiłków celowych jest znacznie bardziej szczegółowy.

„Zwykły” zasiłek celowy szczegółowo reguluje art. 39 ustawy, zasiłek celowy w celu realizacji kontraktu socjalnego – art. 39a ustawy, zasiłek celowy dla osób, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej – art. 40 ustawy. Natomiast w art. 41 znalazły się regulacje dotyczące specjalnego zasiłku celowego. Każdy z wymienionych powyżej zasiłków wymaga spełnienia innych przesłanek, określonych w tych przepisach. I każdy w mniejszym lub większym stopniu powoduje niekiedy problemy interpretacyjne, które swoje rozstrzygnięcie znajdują w orzecznictwie sądowo administracyjnym.

POLECAMY

Zasiłek celowy z art.39 ustawy o pomocy społecznej

„Zwykły” zasiłek celowy jest świadczeniem pieniężnym uzależnionym od spełnienia kryterium dochodowego. Choć w przeciwieństwie do zasiłku stałego i okresowego ustawodawca nie sformułował wyraźnie tego obowiązku, to wynika on z art. 8 ust. 1 ustawy. Kryteria dochodowe są takie same, jak w przypadku pozostałych świadczeń (776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł dla osoby w rodzinie). Rada gminy może je jednak podwyższyć (art. 8 ust. 2 ustawy), jak to czyni choćby na potrzeby realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Ustawodawca odstąpił od szczegółowego określenia wysokości zasiłku celowego. Tym samym ustalenie kwoty wsparcia pozostawiono organowi przyznającemu świadczenie – na podstawie analizy potrzeb poczynionej przez pracownika socjalnego oraz w zakresie posiadanych możliwości OPS/CUS. Adresatem zasiłku może być osoba samotnie gospodarująca, osoba w rodzinie oraz rodzina. Rozróżnienie osoby w rodzinie i rodziny zależy od celu, na który ma być przyznana pomoc. Jeśli potrzeba ma charakter indywidualny (np. zakup leków, specjalistycznego urządzenia medycznego), to świadczenie będzie skierowane do konkretnej osoby, natomiast jeśli zaspokoi ono potrzeby całej rodziny (zakup żywności, ogrzewania czy wykonanie drobnego remontu), wówczas adresatem świadczenia będzie rodzina.
Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej, przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Jak wskazuje utrwalone orzecznictwo sądów administracyjnych, zasiłek celowy może być przyznany na zaspokojenie jedynie takiej potrzeby, która ma charakter „niezbędnej potrzeby bytowej”. Niezbędna potrzeba bytowa to potrzeba, bez zaspokojenia której osoba nie może egzystować – potrzeba związana z codziennym funkcjonowaniem każdego człowieka i niezbędna do normalnej, godnej egzystencji na poziomie elementarnym; taka, która jest niezbędna do normalnej egzystencji osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku, w warunkach odpowiadających godności człowieka; taka, bez której zaspokojenia której osoba nie może egzystować, zagrożone są warunki jej istnienia, a w szczególności życie lub zdrowie (por: wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2020 r., sygn. akt I OSK 1067/19, wyrok WSA w Lublinie z dnia 23 lutego 2021 r., sygn. akt II SA/Lu 646/20).
Katalog potrzeb, których zaspokojenie może nastąpić z zasiłku celowego, ma charakter otwarty, w art. 39 ust. 2 ustawy wskazano przykładowo, że może być on przeznaczony na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Nadto zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy wskazano, że osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 

Ważne

Jednak, co istotne – przedmiotowe świadczenie przyznawane jest zawsze na określony cel, co podkreśla już jego nazwa. I tym właśnie różni się np. od zasiłku okresowego, który może być rozdysponowany przez beneficjenta na zaspokojenie różnych potrzeb. Oznacza to, że zasiłek celowy nie jest przyznawany na pokrywanie pełnych całomiesięcznych kosztów utrzymania osoby objętej pomocą, lecz ma charakter pomocy doraźnej, ukierunkowanej na konkretny cel bytowy.


Jak wskazał WSA w Łodzi w wyroku z dnia 30 stycznia 2020 r., sygn. akt II SA/Łd 775/19, „istotą zasiłków...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy