Nowa rola asystenta rodziny Refleksje nad projektem nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Tematu numeru

Zaledwie kilka dni minęło od wejścia w życie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a do Sejmu wpłynął kolejny projekt, który – choć zasadniczo dotyczy postępowania karnego – to jednak zawiera propozycję zmian także i do tej ustawy i ma istotne znaczenie z punktu widzenia zadań asystenta rodziny.

W połowie stycznia 2023 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2933). Projekt stanowi uzupełniające wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, a jego zakresem – poza zmianami do k.p.k. – objęto także nowelizację Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu karnego skarbowego i ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej.

POLECAMY

Ponieważ projekt nowelizacji kreuje nowe zadanie dla asystenta rodziny oraz nowy obowiązek dla OPS/CUS, warto przyjrzeć się zaproponowanym zmianom – przede wszystkim z tego powodu, że to nowe zadanie asystenta będzie wymagać, w naszej ocenie, przygotowania go do czynności, których dotychczas nie wykonywał.

Istotna zmiana w Kodeksie postępowania karnego

Zgodnie z zaproponowanym w projekcie nowym brzmieniem art. 76 k.p.k., jeżeli oskarżony nie ukończył 18 lat lub jest ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą oskarżony pozostaje, może podejmować na jego korzyść wszelkie czynności procesowe, a przede wszystkim wnosić środki zaskarżenia, składać wnioski oraz ustanowić obrońcę.

Przepis ten zawiera katalog uprawnień przewidzianych dla działającej w interesie małoletniego osoby dorosłej – rodzica, opiekuna bądź osoby, pod której pieczą się on znajduje.

Projekt przewiduje także wprowadzenie nowego art. 76a k.p.k.,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy