Ustawa o doręczeniach elektronicznych a jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Zdaniem psychologa Otwarty dostęp

Uchwalona w dniu 18 listopada 2020 r. ustawa o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.) określa zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, zasady i warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.

Z uwagi na zakres materii ustawowej objętej ww. regulacją, a także jej znaczeniem także dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w niniejszym artykule przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące jej przedmiotu, w szczególności zaś przyjętego jako docelowego doręczania korespondencji poprzez narzędzia elektroniczne.

POLECAMY

Wejście w życie regulacji

Co do zasady ustawa weszła w życie w dniu 5 października 2021 r. (art. 166 ustawy), przy czym poszczególne regulacje wchodzić będą w innych terminach (wskazanych w pkt 1–11 ww. przepisu). W odniesieniu do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczególnego znaczenia nabierają także uregulowania zawarte w przepisie art. 155 ustawy. Przepis ten stanowi m.in. (w ust. 6) Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia 1 stycznia 2024 r., a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r. (w ustępie 9) Podmioty publiczne inne niż wymienione w przepisie art. 155 ust. 1-7 tejże ustawy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 stycznia 2025 r.
Należy wskazać w tym miejscu, że przez podmiot publiczny (art. 2 pkt 6 ustawy o doręczeniach elektronicznych) rozumie się jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), w tym jednostki samorządu terytorialnego, a także jednostki budżetowe np. ośrodek pomocy społecznej).

Wyłączenia ustawowe

Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy o doręczeniach elektronicznych, ustawy nie stosuje się do:

  • doręczania korespondencji:
    - zawierającej informacje niejawne,
    - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w konkursie prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),
    - w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 541),
    - jeżeli przepisy odrębne przewidują wnoszenie lub doręczanie korespondencji z wykorzystaniem innych niż adres do doręczeń elektronicznych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, w szczególności na konta w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe lub do repozytoriów dokumentów;
  • wymiany danych z systemami teleinformatycznymi za pomocą usług sieciowych.

Podstawowe obowiązki wynikające z ustawy

Ustawa określa adres do doręczeń elektronicznych wykorzystywany do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, podmiot publiczny doręczać będzie korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, przy czym zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 ww. us...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy