Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops

26 listopada 2021

NR 86 (Listopad 2021)

Placówka wsparcia dziennego – jak zrealizować zadanie gminy z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

0 978

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi, a uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i co do zasady dobrowolne. W niniejszym artykule przedstawione zostawią węzłowe zagadnienia związane z problematyką realizacji tego zadania przez gminę.

Jak już zasygnalizowano na wstępie uregulowania dotyczące placówek wsparcia dziennego znajdują się w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.). Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest przepis art. 18 ust. 1 ww. ustawy zgodnie z którym, przepisem w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Ustawa wskazuje jednocześnie, że placówka wparcia dziennego prowadzona może być przez gminę lub też podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ww. ustawy, lub też podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta. W przepisie art. 18a ust. 1 ww. ustawy dopuszczono także możliwość by gmina zlecała realizację obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej prowadzonych przez siebie placówek wsparcia dziennego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. W takiej sytuacji kierownikiem podmiotu, któremu zlecono realizację obsługi placówek wsparcia dziennego, może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. Jednocześnie ustawa ta zastrzega, w przepisie art. 18aa, iż do obsługi placówek wsparcia dziennego, w zakresie wykonywanych zadań, o których mowa w art. 24 ust. 2–4 tejże ustawy, można zatrudniać osoby, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2–5 tejże ustawy.
Na zakończenie tej części dodać należy, że zgodnie z przepisem art. 18c ust. 1 ww. ustawy, dopuszczona została możliwość połączenia przez gminę placówkę wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną – z jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w tym jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), przy czym jeżeli połączenie to obejmuje ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, placówka wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną działa odpowiednio w ramach tego ośrodka albo centrum. Należy wskazać w tym miejscu, że jeżeli planowane połączenie placówki wsparcia dziennego na nastąpić z domem pomocy społecznej, to wówczas następuje ono z uwzględnieniem zasad określonych w art. 56a ustawy o pomocy społecznej.

POLECAMY

Warunki lokalowe na potrzeby placówki wsparcia dziennego

Zgodnie z przepisem art. 18b ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej, placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1630), przy czym spełnienie wymagań, określonych przedmiotową regulacją, potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanymi w drodze decyzji administracyjnej. Obowiązek powyższy nie dotyczy, z mocy przepisu art. 18b ust. 4 ww. ustawy, placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Formy prowadzenia placówek wsparcia dziennego

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

 • opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;
 • specjalistycznej;
 • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:

 • opiekę i wychowanie;
 • pomoc w nauce;
 • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:

 • organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
 • realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
Należy ponadto wskazać, że przepis art. 24 ust. 5 ww. ustawy dopuszcza możliwość prowadzenia placówki wsparcia dziennego w połączonych, ww. formach.
Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 ww. ustawy placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że dziecko do placówki skieruje sąd.
Na zakończenie tej części należy dodać, że zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki.

Zlecenie prowadzenia placówki wsparcia dziennego

Możliwość zlecenia realizacji zadania jakim jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego, przewiduje przepis art. 190 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie to może zostać zlecone:

 • organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;
 • osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Tryb zlecania zadania regulują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego udzielane jest przez wójta (w przypadku powiatu – starosty) na wniosek podmiotu występującego, o którym mowa w przepisie art. 18 ust. 2 ww. ustawy, po przedstawieniu przez ten podmiot następujących dokumentów:

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
 • odpis z właściwego rejestru;
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
 • statutu placówki wsparcia dziennego lub jego projektu;
 • regulaminu organizacyjnego placówki wsparcia dziennego lub jego projektu;
 • informacji o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wymogów powyższych nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
W przypadku udzielenia zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, wydawane jest ono na czas nieokreślony.
Zgodnie z przepisem art. 21 ww. ustawy wójt (w przypadku powiatu – starosta) odmawia wydania zezwolenia, w przypadku gdy:

 • podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Zgodnie z przepisem art. 22 ww. ustawy udzielone już zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego może zostać cofnięte. Przed wydaniem takiego rozstrzygnięcia, w przypadku ustalenia, że podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

 • przestał spełniać warunki określone w ustawie,
 • nie przedstawił na żądanie wójta albo starosty, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ww. ustawy – wójt (w przypadku powiatu – starosta) wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji. Dopiero po bezskutecznym upływie wyżej wymienionego terminu, wójt (w przypadku powiatu – starosta) cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Kadra placówki wsparcia dziennego

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik. W przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek wsparcia dziennego lub w przypadku zapewnienia na podstawie przepisu art. 18a ust. 1 ww. ustawy, wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek wsparcia dziennego, placówką wsparcia dziennego może też kierować kierownik podmiotu, który zapewnia tę obsługę, przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach wsparcia dziennego wychowawcy. Natomiast w przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki wsparcia dziennego przez podmiot, któremu gmina lub powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie przepisu art. 190 ww. ustawy, albo przez podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta albo starosty, placówkami tymi może kierować jeden kierownik przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach wsparcia dziennego wychowawcy.
Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, kierownikiem placówki wsparcia dziennego mo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy