Placówka wsparcia dziennego – jak zrealizować zadanie gminy z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

Kierownik ops

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi, a uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i co do zasady dobrowolne. W niniejszym artykule przedstawione zostawią węzłowe zagadnienia związane z problematyką realizacji tego zadania przez gminę.

Jak już zasygnalizowano na wstępie uregulowania dotyczące placówek wsparcia dziennego znajdują się w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.). Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest przepis art. 18 ust. 1 ww. ustawy zgodnie z którym, przepisem w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Ustawa wskazuje jednocześnie, że placówka wparcia dziennego prowadzona może być przez gminę lub też podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ww. ustawy, lub też podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta. W przepisie art. 18a ust. 1 ww. ustawy dopuszczono także możliwość by gmina zlecała realizację obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej prowadzonych przez siebie placówek wsparcia dziennego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. W takiej sytuacji kierownikiem podmiotu, któremu zlecono realizację obsługi placówek wsparcia dziennego, może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. Jednocześnie ustawa ta zastrzega, w przepisie art. 18aa, iż do obsługi placówek wsparcia dziennego, w zakresie wykonywanych zadań, o których mowa w art. 24 ust. 2–4 tejże ustawy, można zatrudniać osoby, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2–5 tejże ustawy.
Na zakończenie tej części dodać należy, że zgodnie z przepisem art. 18c ust. 1 ww. ustawy, dopuszczona została możliwość połączenia przez gminę placówkę wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną – z jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w tym jednostką organizacyjną, o której m...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy